• Bài giảng Kiểm toán căn bản: Chương 1 - ĐH Ngân Hàng TP. HCM

  Bài giảng Kiểm toán căn bản: Chương 1 - ĐH Ngân Hàng TP. HCM

  Bài giảng "Kiểm toán căn bản - Chương 1: Kiểm toán tiền và các khoản tương đương tiền" cung cấp cho người học các kiến thức: Kiểm toán vốn bằng tiền, kiểm toán khoản mục tiền, kiểm soát nội bộ với thu tiền,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   39 p pdu 31/10/2020 10 0

 • Bài giảng Kiểm toán căn bản: Chương 2 - Đại học Ngân Hàng TP. HCM

  Bài giảng Kiểm toán căn bản: Chương 2 - Đại học Ngân Hàng TP. HCM

  Bài giảng "Kiểm toán căn bản - Chương 2: Kiểm toán doanh thu bán hàng và nợ phải thu" cung cấp cho người học các kiến thức: Nội dung và đặc điểm của khoản mục nợ phải thu, kiểm soát nội bộ đối với nợ phải thu, các thủ tục kiểm toán nợ phải thu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   43 p pdu 31/10/2020 10 0

 • Bài giảng Kiểm toán căn bản: Chương 4 - Đại học Ngân Hàng TP. HCM

  Bài giảng Kiểm toán căn bản: Chương 4 - Đại học Ngân Hàng TP. HCM

  Bài giảng "Kiểm toán căn bản - Chương 4: Kiểm toán tài sản cố định và chi phí khấu hao tài sản cố định" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, đặc điểm; mục tiêu kiểm toán, kiểm soát nội bộ, rủi ro và sai sót thường gặp, các thủ tục kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   33 p pdu 31/10/2020 9 0

 • Bài giảng Kiểm toán căn bản: Chương 3 - Đại học Ngân Hàng TP. HCM

  Bài giảng Kiểm toán căn bản: Chương 3 - Đại học Ngân Hàng TP. HCM

  Bài giảng "Kiểm toán căn bản - Chương 3: Kiểm toán hàng tồn kho và giá vốn hàng bán" cung cấp cho người học các kiến thức: Nội dung và đặc điểm của khoản mục nợ hàng tồn kho, kiểm toán khoản mục hàng tồn kho... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   53 p pdu 31/10/2020 10 0

 • Bài giảng Kiểm toán căn bản: Chương 5 - Đại học Ngân Hàng TP. HCM

  Bài giảng Kiểm toán căn bản: Chương 5 - Đại học Ngân Hàng TP. HCM

  Bài giảng "Kiểm toán căn bản - Chương 5: Kiểm toán nợ phải trả và vốn chủ sở hữu" cung cấp cho người học các kiến thức: Nội dung và đặc điểm của khoản mục nợ phải trả, kiểm soát nội bộ đối với nợ phải trả, các thủ tục kiểm toán nợ phải trả. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   71 p pdu 31/10/2020 8 0

 • Bài giảng Nhập môn ngành Kế toán: Chương 3 - Đại học Ngân hàng TP.HCM

  Bài giảng Nhập môn ngành Kế toán: Chương 3 - Đại học Ngân hàng TP.HCM

  Bài giảng "Nhập môn ngành Kế toán - Chương 3: Chương trình đào tạo ngành Kế toán bậc đại học" sẽ cung cấp cho người đọc kiến thức về mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo ngành Kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   6 p pdu 31/10/2020 8 0

 • Bài giảng Nhập môn ngành Kế toán: Chương 2 - Đại học Ngân hàng TP.HCM

  Bài giảng Nhập môn ngành Kế toán: Chương 2 - Đại học Ngân hàng TP.HCM

  Chương 2 bộ bài giảng "Nhập môn ngành Kế toán" cung cấp cho người học các kiến thức nền, kiến thức chuyên ngành và các kỹ năng cần thiết để học tập và làm việc trong ngành Kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   13 p pdu 31/10/2020 9 0

 • Bài giảng Nhập môn ngành Kế toán: Chương 1 - Đại học Ngân hàng TP.HCM

  Bài giảng Nhập môn ngành Kế toán: Chương 1 - Đại học Ngân hàng TP.HCM

  Bài giảng cung cấp cho người đọc các kiến thức tổng quan về ngành kế toán, quá trình phát triển ngành kế toán trên thế giới và Việt Nam, xu hướng phát triển ngành kế toán trong thế kỷ XXI, chức năng của kế toán trong nền kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p pdu 31/10/2020 8 0

 • Bài giảng Nhập môn ngành Kế toán: Chương 4 - Đại học Ngân hàng TP.HCM

  Bài giảng Nhập môn ngành Kế toán: Chương 4 - Đại học Ngân hàng TP.HCM

  Bài giảng "Môi trường hoạt động ngành Kế toán" sẽ cung cấp cho người học một số kiến thức về "Đạo đức nghề nghiệp kế toán - kiểm toán" bao gồm: một số tổ chức liên quan đến nghề nghiệp, môi trường pháp lý ngành kế toán, đạo đức nghề nghiệp ngành kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p pdu 31/10/2020 5 0

 • Bài giảng Quản lý tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 2 - Trần Thị Vinh

  Bài giảng Quản lý tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 2 - Trần Thị Vinh

  Bài giảng Quản lý tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp - Chương 2: Quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ cung cấp cho người học các kiến thức về quản lý tài chính, giới thiệu Mục lục ngân sách, quản lý tài chính các cơ quan Nhà nước,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p pdu 31/10/2020 6 0

 • Bài giảng Quản lý tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 1 - Trần Thị Vinh

  Bài giảng Quản lý tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 1 - Trần Thị Vinh

  Bài giảng Quản lý tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp - Chương 1: Tổng quan về quản lý tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp trình bày khái niệm và phạm vi ngân sách nhà nước, hệ thống ngân sách nhà nước Việt Nam, phân cấp quản lý ngân sách nhà nước,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   22 p pdu 31/10/2020 6 0

 • Bài giảng Quản lý tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 4 - Trần Thị Vinh

  Bài giảng Quản lý tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 4 - Trần Thị Vinh

  Bài giảng trình bày các kiến thức về những vấn đề chung về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, tiêu chuẩn định mức sử dụng đối với một số tài sản, quản lý sử dụng tài sản tại cơ quan Nhà nước, quản lý sử dụng tài sản tại đơn vị Sự nghiệp,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   32 p pdu 31/10/2020 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số