• Bài giảng môn học Kế toán tài chính - Chương 6: Kế toán nợ phải trả

  Bài giảng môn học Kế toán tài chính - Chương 6: Kế toán nợ phải trả

  Bài giảng môn học "Kế toán tài chính - Chương 6: Kế toán nợ phải trả" cung cấp các kiến thức giúp người đọc có thể giải thích nội dung cơ bản liên quan đến nợ phải trả, nhận diện và vận dụng các tài khoản kế toán thích hợp trong xử lý các giao dịch nợ phải trả, hiểu và tổ chức những vấn đề cơ bản về chứng từ và sổ sách trong...

   9 p pdu 29/01/2016 4 0

 • Bài giảng môn học Kế toán tài chính - Chương 8: Kế toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh

  Bài giảng môn học Kế toán tài chính - Chương 8: Kế toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh

  Bài giảng môn học "Kế toán tài chính - Chương 8: Kế toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh" cung cấp các kiến thức giúp người đọc có thể định nghĩa về doanh thu, thu nhập và chi phí; điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ; kế toán các khoản doanh thu bán hàng, doanh thu tài chính, thu nhập khác và chi phí,... Mời các bạn...

   9 p pdu 29/01/2016 4 0

 • Bài giảng môn học Kế toán tài chính - Chương 9: Báo cáo tài chính

  Bài giảng môn học Kế toán tài chính - Chương 9: Báo cáo tài chính

  Bài giảng môn học "Kế toán tài chính - Chương 9: Hệ thống báo cáo tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung, bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   10 p pdu 29/01/2016 6 0

 • Bài giảng môn học Kế toán tài chính - Chương 2: Kế toán tiền và các khoản thu

  Bài giảng môn học Kế toán tài chính - Chương 2: Kế toán tiền và các khoản thu

  Bài giảng môn học "Kế toán tài chính - Chương 2: Kế toán tiền và các khoản thu" cung cấp cho người học các kiến thức: Kế toán tiền - Cash (Khái niệm, kiểm soát nội bộ, kế toán thu, chi tiền, trình bày thông tin), kế toán các khoản phải thu-receivables. Mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p pdu 29/01/2016 8 0

 • Bài giảng môn học Kế toán tài chính - Chương 1: Tổng quan về kế toán tài chính

  Bài giảng môn học Kế toán tài chính - Chương 1: Tổng quan về kế toán tài chính

  Bài giảng môn học "Kế toán tài chính - Chương 1: Tổng quan về kế toán tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về kế toán, phân biệt kế toán quản trị kế toán tài chính, môi trường pháp lý, các khái niệm cơ bản, các mô hình định giá, các nguyên tắc kế toán, các báo cáo tài chính, đạo đức nghề nghiệp kế toán - kiểm toán....

   8 p pdu 29/01/2016 5 0

 • Bài giảng môn học Kế toán tài chính - Chương 3: Kế toán hàng tồn kho

  Bài giảng môn học Kế toán tài chính - Chương 3: Kế toán hàng tồn kho

  Bài giảng môn học "Kế toán tài chính - Chương 3: Kế toán hàng tồn kho" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung, tính giá hàng tồn kho, kế toán tăng giảm hàng tồn kho, kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho, trình bày thông tin HTK trên BCTC. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   10 p pdu 29/01/2016 4 0

 • Bài giảng môn học Kế toán tài chính - Chương 4: Kế toán tài sản cố định

  Bài giảng môn học Kế toán tài chính - Chương 4: Kế toán tài sản cố định

  Bài giảng môn học "Kế toán tài chính - Chương 4: Kế toán tài sản cố định" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung, tổ chức kế toán tài sản cố định, trình bày thông tin trên Báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   10 p pdu 29/01/2016 8 0

 • Bài giảng môn học Kế toán tài chính - Chương 5: Kế toán các khoản đầu tư tài chính

  Bài giảng môn học Kế toán tài chính - Chương 5: Kế toán các khoản đầu tư tài chính

  Bài giảng môn học "Kế toán tài chính - Chương 5: Kế toán các khoản đầu tư tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung, tổ chức kế toán hoạt động ĐTTC, trình bày và công bố thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   8 p pdu 29/01/2016 9 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 2: Kế toán tiền và các khoản phải thu (ĐH Kinh tế TP.HCM)

  Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 2: Kế toán tiền và các khoản phải thu (ĐH Kinh tế TP.HCM)

  Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 2: Kế toán tiền và các khoản phải thu" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Kế toán tiền (Kế toán tiền mặt, kế toán tiền gửi ngân hàng, kế toán tiền đang chuyển,...), kế toán các khoản phải thu (Kế toán phải thu của khách hàng, kế toán phải thu khác, kế toán dự phòng phải thu khó đòi,...). Mời các bạn...

   21 p pdu 29/01/2016 4 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 1: Tổng quan về kế toán tài chính (ĐH Kinh tế TP.HCM)

  Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 1: Tổng quan về kế toán tài chính (ĐH Kinh tế TP.HCM)

  Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 1: Tổng quan về kế toán tài chính" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Vai trò của kế toán; môi trường pháp lý của kế toán, các nguyên tắc kế toán cơ bản, các yếu tố của BCTC và ghi nhận các yếu tố của BCTC, sổ và hình thức ghi sổ kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   16 p pdu 29/01/2016 1 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 4: Kế toán tài sản cố định (ĐH Kinh tế TP.HCM)

  Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 4: Kế toán tài sản cố định (ĐH Kinh tế TP.HCM)

  Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 4: Kế toán tài sản cố định" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung, tổ chức kế toán tài sản cố định (Kế toán tăng tài sản cố định, kế toán giảm tài sản cố định, kế toán trong quá trình sử dụng,...), trình bày thông tin trên BCTC. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   25 p pdu 29/01/2016 7 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 6: Kế toán vốn chủ sở hữu (ĐH Kinh tế TP.HCM)

  Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 6: Kế toán vốn chủ sở hữu (ĐH Kinh tế TP.HCM)

  Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 6: Kế toán vốn chủ sở hữu" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung, góp vốn của chủ sở hữu, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, các khoản điều chỉnh vốn chủ sở hữu, các quỹ dự trữ, nội dung trình bày Báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p pdu 29/01/2016 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số