• Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 1 - GV. Đặng Thị Mỹ Hạnh

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 1 - GV. Đặng Thị Mỹ Hạnh

  Chương 1 Tổng quan về kế toán tài chính, trong chương học này trình bày kiến thức nhằm giúp người học: Phân biệt kế toán tài chính - kế toán quản trị, biết được nhân tố hình thành môi trường pháp lý của kế toán tài chính, hiểu các nguyên tắc kế toán cơ bản, qui định về hình thức ghi sổ-sử dụng phương pháp ghi nhật kí chung.

   6 p pdu 28/06/2017 1 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 3 - GV. Đặng Thị Mỹ Hạnh

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 3 - GV. Đặng Thị Mỹ Hạnh

  Chương 3 Kế toán hàng tồn kho thuộc bài giảng kế toán tài chính, mục tiêu chương học này nhằm giúp người học nhận biết đúng đối tượng hàng tồn kho, áp dụng được nguyên tắc và phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho, kế toán hàng tồn kho theo hệ thống KKTT, trình bày thông tin trên báo cáo tài chính.

   16 p pdu 28/06/2017 0 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 2 - GV. Đặng Thị Mỹ Hạnh

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 2 - GV. Đặng Thị Mỹ Hạnh

  Chương 2 Kế toán tiền và các khoản phải thu thuộc bài giảng kế toán tài chính, mục tiêu trong chương này muốn người học hiểu khái niệm tiền và các khoản phải thu, ứng dụng nguyên tắc và phương pháp kế toán tiền và nợ phải thu, lập dự phòng nợ phải thu khó đòi và xóa nợ, trình bày thông tin trên báo cáo tài chính.

   13 p pdu 28/06/2017 0 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 4 - GV. Đặng Thị Mỹ Hạnh

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 4 - GV. Đặng Thị Mỹ Hạnh

  Chương 4 Kế toán tài sản cố định thuộc bài giảng kế toán tài chính, mục tiêu chương học này nhằm: nhận biết các loại tài sản cố định và xác định giá trị tài sản cố định, các thủ tục kế toán chi tiết tài sản cố định hữu hình thực hiện kế toán tăng/giảm/sửa chữa/khấu hao tài sản cố định, trình bày thông tin trên báo cáo tài chính.

   13 p pdu 28/06/2017 2 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 5 - GV. Đặng Thị Mỹ Hạnh

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 5 - GV. Đặng Thị Mỹ Hạnh

  Chương 5 Kế toán các khoản đầu tư tài chính, mục tiêu chương học này nhằm nhận biết được các khoản đầu tư tài chính, xác định được giá trị ban đầu của các khoản đầu tư, tổ chức ghi sổ tăng/giảm các khoản đầu tư, trình bày thông tin trên báo cáo tài chính.

   7 p pdu 28/06/2017 1 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 6 - GV. Đặng Thị Mỹ Hạnh

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 6 - GV. Đặng Thị Mỹ Hạnh

  Chương 6 Kế toán nợ phải trả, mục tiêu chương học này nhằm nhận biết khoản nợ phải trả, phân biệt các khỏan nợ phải trả nhằm phục vụ quản lý và công tác kế toán, thực hiện kiểm toán một số khoản nợ phải trả, trình bày thông tin về nợ phải trả trên báo cáo tài chính.

   15 p pdu 28/06/2017 0 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 7 - GV. Đặng Thị Mỹ Hạnh

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 7 - GV. Đặng Thị Mỹ Hạnh

  Chương 7 Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu, mục tiêu chương học này: Nhận biết khoản thuộc nguồn vốn chủ sở hữu-nguồn gốc và mục đích sử dụng, nắm vững nguyên tắc phân phối lợi nhuận, kế toán các nghiệp vụ kinh tế liên quan đến sự biến động của nguồn vốn chủ sở hữu, trình bày thông tin về nguồn vốn chủ sở hữu trên báo cáo tài chính.

   6 p pdu 28/06/2017 0 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 8 - GV. Đặng Thị Mỹ Hạnh

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 8 - GV. Đặng Thị Mỹ Hạnh

  Chương 8 Kế toán doanh thu, thu nhập khác, chi phí và kết quả kinh doanh, mục tiêu chương học này giúp người học nhận biết khoản mục doanh thu, thu nhập khác và chi phí; hiểu và áp dụng điều kiện ghi nhận các khoản doanh thu chi phí; thực hành kế toán các khoản doanh thu bán hàng, doanh thu tài chính, thu nhập khác và chi phí; áp dụng nguyên tắc và phương...

   11 p pdu 28/06/2017 1 0

 • Bài giảng Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 5 - GV. Đặng Văn Cường

  Bài giảng Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 5 - GV. Đặng Văn Cường

  Chương 6 Kế toán hoạt động sản xuất, cung ứng dịch vụ thuộc bài giảng kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp, trong chương học này mời các bạn cùng tìm hiểu về: Kế toán vật liệu, dụng cụ và kế toán hoạt động sản xuất, kinh doanh.

   11 p pdu 28/06/2017 0 0

 • Bài giảng Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 4 - GV. Đặng Văn Cường

  Bài giảng Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 4 - GV. Đặng Văn Cường

  Tài sản cố định là cơ sở vật chất cần thiết để đảm bảo cho các đơn vị hành chính sự nghiệp được hoạt động bình thường, liên tục như văn phòng làm việc, máy móc thiết bị, phương tiện vận chuyển... Để nắm rõ hơn kiến thức và đi sâu vào tìm hiểu mời các bạn cùng tham khảo chương 4 Kế toán tài sản cố định thuộc bài giảng kế...

   56 p pdu 28/06/2017 0 0

 • Bài giảng Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 6 - GV. Đặng Văn Cường

  Bài giảng Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 6 - GV. Đặng Văn Cường

  Chương 6 Báo cáo tài chính thuộc bài giảng kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp, trong chương học này sẽ giới thiệu đến người học kiến thức sau: Những qui định chung về báo cáo tài chính, danh mục báo cáo tài chính, trình tự lập báo cáo tài chính.

   14 p pdu 28/06/2017 0 0

 • Bài giảng Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 2 - GV. Đặng Văn Cường

  Bài giảng Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 2 - GV. Đặng Văn Cường

  Chương 2 Kế toán nguồn kinh phí hoạt động thuộc bài giảng kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp, trong chương này mời các bạn cùng đi vào tìm hiểu nội dung kiến thức sau: Nguồn hình thành, tiếp nhận, tình hình sử dụng, quyết toán nguồn kinh phí.

   23 p pdu 28/06/2017 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số