• Hệ thống chuẩn mực kế toán của Việt Nam

  Hệ thống chuẩn mực kế toán của Việt Nam

  Tài liệu gồm 30 chuẩn mực kế toán Việt Nam, như: Tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình, bất động sản đầu tư, thuê tài sản, hợp nhất kinh doanh, hợp đồng xây dựng, hợp đồng bảo hiểm, thuế thu nhập doanh nghiệp, trình bày báo cáo tài chính,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   213 p pdu 30/04/2018 19 0

 • Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 2

  Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 2

  Mục tiêu chính của Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 2 là Phân biệt được mục đích sử dụng; nguồn hình thành và nội dung chi từng hoạt động, giải thích được sự khác nhau khi hạch toán từng loại kinh phí như thường xuyên, không thường xuyên; Kinh phí tự chủ và kinh phí giao chưa tự chủ.

   9 p pdu 28/02/2018 32 0

 • Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 1

  Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 1

  Mục tiêu chính của Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 1 là Giải thích được sự khác biệt giữa cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp, nêu được nội dung công việc của từng phần hành kế toán, trình bày công tác tổ chức bộ máy kế toán và phân chia nhiệm vụ cụ thể cho từng phần hành kế toán theo nội dung công tác kế toán, phân...

   5 p pdu 28/02/2018 30 0

 • Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 3

  Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 3

  Mục tiêu chính của Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 3 là Trình bày được nội dung, nguyên tắc và quy trình kế toán vốn bằng tiền. Các quy định về sử dụng tiền mặt, trình bày được nội dung, nguyên tắc và quy trình kế toán các khoản phải thu, trình bày được nội dung, nguyên tắc và quy trình kế toán các khoản phải trả, giải thích...

   32 p pdu 28/02/2018 35 0

 • Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 4

  Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 4

  Mục tiêu chính của Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 4 là Giải thích được bản chất và sự khác nhau giữa vật liệu- dụng cụ, các tiêu thức phân loại vật liệu - dụng cụ, các nội dung, nguyên tắc và quy trình kế toán vật liệu - dụng cụ, trình bày được phạm vi kế toán sản phẩm - hàng hóa, nội dung, nguyên tắc và quy trình kế toán...

   12 p pdu 28/02/2018 28 0

 • Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 5

  Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 5

  Mục tiêu chính của Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 5 là Trình bày khái niệm và tiêu thức phân loại TSCĐ, trình bày các nguyên tắc kế toán về TSCĐ, trình bày được đặc điểm quản lý đầu tư xây dựng trong đơn vị HCSN, nêu nguyên tắc kế toán về chi phí sửa chữa TSCĐ.

   26 p pdu 28/02/2018 38 0

 • Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 6

  Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 6

  Mục tiêu chính của Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 6 là Xác định chênh lệch thu chi thực hiện đơn đặt hàng, sản xuất- kinh doanh- dịch vụ, khác Nguyên tắc và quy trình kế toán chênh lệch thu chi, phân phối chênh lệch thu chi các hoạt động Kế toán các quỹ được hình thành từ các nguồn.

   5 p pdu 28/02/2018 31 0

 • Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 7

  Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 7

  Mục tiêu chính của Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 7 là Phân biệt kế toán hoạt động SX-KD với hoạt động sự nghiệp, trình bày nội dung, nguyên tắc và quy trình kế toán hoạt động SX-KD, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành,...

   24 p pdu 28/02/2018 32 0

 • Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 8

  Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 8

  Mục tiêu chính của Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 8 là Trình bày được khái niệm - yêu cầu của báo cáo tài chính, hiểu và vận dụng các nguyên tắc kế toán để lập báo cáo tài chính, hiải thích trình tự lập báo cáo tài chính.

   6 p pdu 28/02/2018 22 0

 • Bài giảng Kiểm toán cơ bản: Chương 2 - Th.S. Nguyễn Thị Thanh Diệp

  Bài giảng Kiểm toán cơ bản: Chương 2 - Th.S. Nguyễn Thị Thanh Diệp

  Bài giảng Kiểm toán cơ bản: Chương 2 Bản chất và chức năng của kiểm toán do Th.S. Nguyễn Thị Thanh Diệp biên soạn gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Bản chất của kiểm toán, chức năng của kiểm toán, ý nghĩa và tác dụng của kiểm toán trong quản lý

   18 p pdu 30/11/2017 35 0

 • Bài giảng Kiểm toán cơ bản: Chương 8 - Th.S. Nguyễn Thị Thanh Diệp

  Bài giảng Kiểm toán cơ bản: Chương 8 - Th.S. Nguyễn Thị Thanh Diệp

  Bài giảng Kiểm toán cơ bản: Chương 8 Tổ chức công tác kiểm toán do Th.S. Nguyễn Thị Thanh Diệp biên soạn gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Mục tiêu và trình tự tổ chức công tác kiểm toán, chuẩn bị kiểm toán, thực hành kiểm toán,...

   26 p pdu 30/11/2017 43 0

 • Bài giảng Kiểm toán cơ bản: Chương 9 - Th.S. Nguyễn Thị Thanh Diệp

  Bài giảng Kiểm toán cơ bản: Chương 9 - Th.S. Nguyễn Thị Thanh Diệp

  Bài giảng Kiểm toán cơ bản: Chương 9 Tổ chức bộ máy kiểm toán do Th.S. Nguyễn Thị Thanh Diệp biên soạn gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Khái quát chung về tổ chức bộ máy kiểm toán, kiểm toán viên và các tổ chức hiệp hội kiểm toán viên, tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ,...

   19 p pdu 30/11/2017 41 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số