• Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 6 - Đại học Mở TP.HCM

  Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 6 - Đại học Mở TP.HCM

  Bài giảng "Kế toán chi phí - Chương 6: Phân bổ chi phí" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung về phân bổ chi phí, các phương pháp phân bổ chi phí (Phân bổ chi phí sản xuất chung, phân bổ chi phí bộ phận phục vụ, sản phẩm kết hợp, sản phẩm phụ, thiệt hại trong sản xuất; trong môi trường vừa theo công việc và vừa theo quá trình.

   49 p pdu 31/08/2017 0 0

 • Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 4 - Đại học Mở TP.HCM

  Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 4 - Đại học Mở TP.HCM

  Bài giảng "Kế toán chi phí - Chương 4: Kế toán chi phí theo quá trình (Process costing)" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung về KTCP theo quá trình; kế toán chi phí theo quá trình tính theo chi phí thực tế; kế toán chi phí theo quá trình tính theo chi phí thực tế kết hợp với ước tính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   46 p pdu 31/08/2017 0 0

 • Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 2 - Đại học Mở TP.HCM

  Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 2 - Đại học Mở TP.HCM

  Bài giảng "Kế toán chi phí - Chương 2: Phân loại chi phí" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chi phí, phân loại chi phí; khái niệm giá thành và phân loại giá thành. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   20 p pdu 31/08/2017 1 0

 • Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 3 - Đại học Mở TP.HCM

  Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 3 - Đại học Mở TP.HCM

  Bài giảng "Kế toán chi phí - Chương 3: Kế toán chi phí theo công việc (Job costing)" trình bày các nội dung: Những vấn đề chung kế toán chi phí theo công việc, kế toán chi phí theo công việc được tính theo chi phí thực tế; kế toán chi phí theo công việc được tính theo chi phí thực tế kết hợp với ước tính.

   29 p pdu 31/08/2017 1 0

 • Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 5 - Đại học Mở TP.HCM

  Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 5 - Đại học Mở TP.HCM

  Bài giảng "Kế toán chi phí - Chương 5: Kế toán chi phí định mức" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung kế toán chi phí định mức, xây dựng chi phí định mức và xác định các chênh lệch; trình tự kế toán chi phí theo định mức và đánh giá chênh lệch; tính giá thành theo chi phí định mức.

   36 p pdu 31/08/2017 1 0

 • Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 7 - Đại học Mở TP.HCM

  Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 7 - Đại học Mở TP.HCM

  Bài giảng "Kế toán chi phí - Chương 7: Ảnh hưởng của phương pháp giá thành trong quá trình ra quyết định" cung cấp cho người học các kiến thức: Giá thành khả biến và giá thành sản xuất; báo cáo thu nhập theo giá thành khả biến và giá thành sản xuất; sự khác biệt khi lập báo báo thu nhập; ra quyết định quản trị khi sử dụng hai phương pháp giá thành.

   17 p pdu 31/08/2017 0 0

 • Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 1 - Đại học Mở TP.HCM

  Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 1 - Đại học Mở TP.HCM

  Bài giảng "Kế toán chi phí - Chương 1: Tổng quan kế toán chi phí" trình bày các nội dung: Khái niệm về kế toán chi phí và thông tin cung cấp của các lĩnh vực kế toán, vai trò của kế toán chi phí trong quản trị doanh nghiệp, kế toán chi phí và các quyết định quản trị quản trọng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p pdu 31/08/2017 1 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 1 - Lý Nguyễn Thu Ngọc (2016)

  Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 1 - Lý Nguyễn Thu Ngọc (2016)

  Bài giảng "Kế toán quản trị - Chương 1: Giới thiệu về kế toán quản trị" cung cấp cho người học các kiến thức: Chức năng quản lý trong tổ chức, vai trò của thông tin trong việc đưa ra các quyết định quản lý, bản chất của kế toán quản trị, các khác biệt giữa kế toán quản trị với kế toán tài chính;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi...

   8 p pdu 31/08/2017 0 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 6 - Lý Nguyễn Thu Ngọc (2016)

  Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 6 - Lý Nguyễn Thu Ngọc (2016)

  Bài giảng "Kế toán quản trị - Chương 6: Định giá sản phẩm và dịch vụ" trình bày tổng quan về định giá, định giá bán sản phẩm, định giá bán dịch vụ, định giá trong trường hợp đặc biệt, chi phí mục tiêu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   12 p pdu 31/08/2017 1 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 4 - Lý Nguyễn Thu Ngọc (2016)

  Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 4 - Lý Nguyễn Thu Ngọc (2016)

  Bài giảng "Kế toán quản trị - Chương 4: Lập dự toán ngân sách" trình bày tổng quan về dự toán ngân sách, quy trình lập dự toán ngân sách, dự toán cho doanh nghiệp thương mại, dự toán cho doanh nghiệp dịch vụ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   15 p pdu 31/08/2017 1 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 3 - Lý Nguyễn Thu Ngọc (2016)

  Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 3 - Lý Nguyễn Thu Ngọc (2016)

  Bài giảng "Kế toán quản trị - Chương 3: Phân tích quan hệ chi phí - Sản lượng - Lợi nhuận" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể: Giải thích được khái niệm số dư đảm phí và lập BCKQHĐKD theo số dư đảm phí, trình bày quan hệ giữa chi phí, khối lượng và lợi nhuận (CVP), vận dụng quan hệ CVP vào các bài toán quản trị,... Mời các bạn...

   9 p pdu 31/08/2017 1 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 2 - Lý Nguyễn Thu Ngọc (2016)

  Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 2 - Lý Nguyễn Thu Ngọc (2016)

  Bài giảng "Kế toán quản trị - Chương 2: Chi phí và phân tích các loại chi phí" cung cấp các kiến thức giúp cho người học có thể: Giải thích được ảnh hưởng của chi phí đến hoạt động của doanh nghiệp, trình bày ảnh hưởng của các cách phân loại chi phí khác nhau tác động đến quyết định,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   9 p pdu 31/08/2017 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số