• Ebook 268 sơ đồ kế toán doanh nghiệp: Phần 1

  Ebook 268 sơ đồ kế toán doanh nghiệp: Phần 1

  Ebook "268 sơ đồ kế toán doanh nghiệp" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho doanh nghiệp; Sơ đồ kế toán vốn bằng tiền, nợ phải thu, các khoản ứng trước; Sơ đồ kế toán tài sản cố định, đầu tư xây dựng cơ bản và bất động sản đầu tư; Sơ đồ kế toán nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ;... Mời...

   160 p pdu 24/09/2022 4 0

 • Ebook 268 sơ đồ kế toán doanh nghiệp: Phần 2

  Ebook 268 sơ đồ kế toán doanh nghiệp: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "268 sơ đồ kế toán doanh nghiệp" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Sơ đồ kế toán các khoản đầu tư tài chính, doanh thu và chi phí tài chính, thu nhập và các chi phí khác; Sơ đồ kế toán các loại thuế trong doanh nghiệp; Sơ đồ kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp, sản phẩm nông nghiệp....

   164 p pdu 24/09/2022 5 0

 • Ebook Bài tập và bài giải Kế toán tài chính: Phần 1

  Ebook Bài tập và bài giải Kế toán tài chính: Phần 1

  Ebook "Bài tập và bài giải Kế toán tài chính" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Bài tập tình huống có lời giải về hệ thống tài khoản kế toán Việt Nam; Nghiệp vụ kinh tế phát sinh;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   193 p pdu 24/09/2022 5 0

 • Ebook Bài tập và bài giải Kế toán tài chính: Phần 2

  Ebook Bài tập và bài giải Kế toán tài chính: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Bài tập và bài giải Kế toán tài chính" tiếp tục trình bày các câu hỏi trắc nghiệm có đáp án nhằm giúp bạn đọc tự đánh giá lại những hiểu biết của mình về cách sử dụng tài khoản và những chứng từ; Bài tập tổng hợp có lời giải mẫu về kế toán tài chính; Một số bài thi kế toán tài chính. Mời các...

   288 p pdu 24/09/2022 5 0

 • Giáo trình Kế toán đơn vị sự nghiệp: Phần 1

  Giáo trình Kế toán đơn vị sự nghiệp: Phần 1

  Giáo trình "Kế toán đơn vị sự nghiệp" cung cấp nội dung cơ bản của công tác kế toán trong các đơn vị sự nghiệp là tổ chức áp dụng chế độ kế toán hành chính - sự nghiệp phù hợp với phân cấp quản lý tài chính, mức độ tự chủ tài chính, đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý của đơn vị. Giáo trình kết cấu gồm 6 chương và chia thành...

   146 p pdu 23/08/2022 12 0

 • Giáo trình Kế toán đơn vị sự nghiệp: Phần 2

  Giáo trình Kế toán đơn vị sự nghiệp: Phần 2

  Giáo trình "Kế toán đơn vị sự nghiệp" cung cấp nội dung cơ bản của công tác kế toán trong các đơn vị sự nghiệp là tổ chức áp dụng chế độ kế toán hành chính - sự nghiệp phù hợp với phân cấp quản lý tài chính, mức độ tự chủ tài chính, đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý của đơn vị. Giáo trình kết cấu gồm 6 chương và chia thành...

   226 p pdu 23/08/2022 13 0

 • Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp: Phần 1

  Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp: Phần 1

  Phần 1 của giáo trình "Kế toán hành chính sự nghiệp" cung cấp cho học viên những kiến thức về: Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp; kế toán tiền, vật tư, sản phẩm, hàng hóa; kế toán tài sản cố định và đầu tư xây dựng xây dựng cơ bản; kế toán thanh toán;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   148 p pdu 23/08/2022 12 0

 • Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp: Phần 2

  Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình "Kế toán hành chính sự nghiệp" tiếp tục cung cấp cho học viên những kiến thức về: Kế toán các nguồn kinh phí; kế toán các khoản chi trong đơn vị hành chính sự nghiệp; kế toán các khoản thu trong đơn vị hành chính sự nghiệp; phương pháp lập báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán ngân sách;... Mời các bạn...

   147 p pdu 23/08/2022 14 0

 • Giáo trình Lý thuyết hạch toán kế toán: Phần 1

  Giáo trình Lý thuyết hạch toán kế toán: Phần 1

  Giáo trình Lý thuyết hạch toán kế toán: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Vai trò, chức năng, đối tượng và phương pháp hạch toán kế toán, phương pháp chứng từ kế toán, phương pháp tính giá, phương pháp đối ứng tài khoản,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   77 p pdu 31/10/2020 148 1

 • Giáo trình Lý thuyết hạch toán kế toán: Phần 2

  Giáo trình Lý thuyết hạch toán kế toán: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình "Lý thuyết hạch toán kế toán" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Kế toán các quá trình kinh tế chủ yếu của doanh nghiệp, phương pháp tổng hợp cân đối kế toán, sổ kế toán và hình thức kế toán, tổ chức hạch toán kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   80 p pdu 31/10/2020 137 0

 • Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp - NXB Lao động: Phần 1

  Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp - NXB Lao động: Phần 1

  Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề chung về kế toán hành chính sự nghiệp, kế toán vốn bằng tiền, vật tư, sản phẩm, hàng hóa, kế toán tài sản cố định, đầu tư xây dựng cơ bản và đầu tư tài chính dài hạn, kế toán thanh toán,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   110 p pdu 31/10/2020 133 0

 • Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp - NXB Lao động: Phần 2

  Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp - NXB Lao động: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình "Kế toán hành chính sự nghiệp" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Kế toán nguồn kinh phí trong đơn vị kế toán HCSN, kế toán các khoản thu, chi trong đơn vị HCSN, báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   107 p pdu 31/10/2020 130 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số