• Bài giảng Nhiệt kỹ thuật: Chương 1 - ThS. ThS. Phạm Thị Nụ

  Bài giảng Nhiệt kỹ thuật: Chương 1 - ThS. ThS. Phạm Thị Nụ

  Bài giảng Nhiệt kỹ thuật: Chương 1 Một số khái niệm cơ bản và phương trình trạng thái của vật chất ở thể khí được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên trình bày được những khái niệm cơ bản và phương trình trạng thái khí; áp dụng được phương trình trạng thái khí vào giải các bài tập trong nhiệt kỹ thuật.

   56 p pdu 28/07/2023 8 0

 • Bài giảng Nhiệt kỹ thuật: Chương 0 - ThS. ThS. Phạm Thị Nụ

  Bài giảng Nhiệt kỹ thuật: Chương 0 - ThS. ThS. Phạm Thị Nụ

  Bài giảng Nhiệt kỹ thuật được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên trình bày được các thông số trạng thái và phương trình trạng thái; Trình bày được quá trình nhiệt động, các định luật nhiệt động; Trình bày được nhiệt, công và các phương pháp tính toán; Phân tích được các chu trình nhiệt động, chu trình Carno thuận nghịch.

   9 p pdu 28/07/2023 6 0

 • Bài giảng Nhiệt kỹ thuật: Chương 2 - ThS. ThS. Phạm Thị Nụ

  Bài giảng Nhiệt kỹ thuật: Chương 2 - ThS. ThS. Phạm Thị Nụ

  Bài giảng Nhiệt kỹ thuật: Chương 2 Định luật nhiệt động thứ I các phương pháp tính nhiệt và công được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên trình bày được những khái niệm về nhiệt và công. áp dụng được các công thức tính nhiệt lượng và công vào giải các bài tập; trình bày được định luật nhiệt động I, các quá trình đẳng tích,...

   57 p pdu 28/07/2023 8 0

 • Bài giảng Nhiệt kỹ thuật: Chương 3 - ThS. ThS. Phạm Thị Nụ

  Bài giảng Nhiệt kỹ thuật: Chương 3 - ThS. ThS. Phạm Thị Nụ

  Bài giảng Nhiệt kỹ thuật: Chương 3 Định luật nhiệt động thứ II được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên trình bày được định luật nhiệt động thứ II; áp dụng được định luật nhiệt động thứ II vào giải các bài toán nhiệt động cơ bản của khí lý tưởng; phân tích được chu trình Carno thuận nghịch.

   37 p pdu 28/07/2023 7 0

 • Bài giảng Lý thuyết mật mã: Chương 2a - TS. Hán Trọng Thanh

  Bài giảng Lý thuyết mật mã: Chương 2a - TS. Hán Trọng Thanh

  Bài giảng "Lý thuyết mật mã: Chương 2 - Mật mã khóa đối xứng" được biên soạn với các nội dung chính sau: Giới thiệu sơ lược mật mã khóa đối xứng cổ điển; Một số hệ mật mã khóa đối xứng cổ điển; Sơ lược hệ mật mã dòng và hệ mật mã khối. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

   44 p pdu 28/07/2023 6 0

 • Bài giảng Lý thuyết mật mã: Chương 2b - TS. Hán Trọng Thanh

  Bài giảng Lý thuyết mật mã: Chương 2b - TS. Hán Trọng Thanh

  Bài giảng "Lý thuyết mật mã: Chương 2b - Mật mã khóa đối xứng" được biên soạn với các nội dung chính sau: Cơ sở toán học cho hệ mật mã khóa đối xứng hiện đại; Sơ lược hệ mật mã đối xứng hiện đại. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

   30 p pdu 28/07/2023 7 0

 • Bài giảng Lý thuyết mật mã: Chương 3 - TS. Hán Trọng Thanh

  Bài giảng Lý thuyết mật mã: Chương 3 - TS. Hán Trọng Thanh

  Bài giảng "Lý thuyết mật mã: Chương 3 - Hệ mật DES" được biên soạn với các nội dung chính sau: Giới thiệu sơ lược hệ mật DES; Cấu trúc hệ mật DES; Thám mã hệ mật DES. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

   23 p pdu 28/07/2023 6 0

 • Bài giảng Lý thuyết mật mã: Chương 4 - TS. Hán Trọng Thanh

  Bài giảng Lý thuyết mật mã: Chương 4 - TS. Hán Trọng Thanh

  Bài giảng "Lý thuyết mật mã: Chương 4 - Hệ mật AES" được biên soạn với các nội dung chính sau: Giới thiệu sơ lược hệ mật AES; Cấu trúc hệ mật AES; Mở rộng bộ khóa hệ mật AES; Cách triển khai hệ mật AES; Thám mã hệ mật AES. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

   31 p pdu 28/07/2023 6 0

 • Bài giảng Lý thuyết mật mã: Chương 5 - TS. Hán Trọng Thanh

  Bài giảng Lý thuyết mật mã: Chương 5 - TS. Hán Trọng Thanh

  Bài giảng "Lý thuyết mật mã: Chương 5 - Mật mã khóa công khai" được biên soạn với các nội dung chính sau: Giới thiệu sơ lược hệ mật mã khóa công khai; Hệ mật RSA Hệ mật RABIN; Hệ mật Elgamal. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

   42 p pdu 28/07/2023 6 0

 • Bài giảng Lý thuyết mật mã: Chương 1 - TS. Hán Trọng Thanh

  Bài giảng Lý thuyết mật mã: Chương 1 - TS. Hán Trọng Thanh

  Bài giảng "Lý thuyết mật mã: Chương 1 - Tổng quan" được biên soạn với các nội dung chính sau: Giới thiệu sơ lược lịch sử khoa học mật mã; Khái niệm, mô hình của hệ mật; Một số hệ mật ban đầu; Các bài toán an toàn thông tin; Thám mã; Tính an toàn của các hệ mật mã; Cơ sở toán học của hệ mật mã ; Tính bí mật của các hệ mật. Mời các bạn...

   29 p pdu 28/07/2023 7 0

 • Bài giảng Lý thuyết mật mã: Chương 6 - TS. Hán Trọng Thanh

  Bài giảng Lý thuyết mật mã: Chương 6 - TS. Hán Trọng Thanh

  Bài giảng "Lý thuyết mật mã: Chương 6 - TS. Hán Trọng Thanh" được biên soạn với các nội dung chính sau: Giới thiệu sơ lược về hàm băm; Hệ mật SHA – 512; Hệ mật WHIRLPOOL; Giới thiệu sơ lược chữ ký số; Các ứng dụng chữ ký số; Các kiểu phá hoại chữ ký số. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

   53 p pdu 28/07/2023 7 0

 • Ebook Lý thuyết mạch (Tập 1): Phần 2

  Ebook Lý thuyết mạch (Tập 1): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Lý thuyết mạch (Tập 1)" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Phân tích mạch tuyến tính, có thông số tập trung, bất biến, tích cục bằng máy tính; Phân tích mạch điện không tuyến tính theo phương pháp điện áp nút bằng máy tính; Thuật toán thành lập hệ phương trình hỗn hợp cho mạch n của tuyến tính thuần...

   150 p pdu 27/05/2023 31 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=pdu
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERpdu25830vi