• Giáo trình Sinh lý học thực vật: Phần 1

  Giáo trình Sinh lý học thực vật: Phần 1

  Phần 1 Giáo trình Sinh lý học thực vật gồm 4 chương: Chương 1 - Sinh lý tế bào thực vật, chương 2 - Sự trao đổi nước ở thực vật, chương 3 - Dinh dưỡng khoáng và nitơ ở thực vật, chương 4 - Quang hợp.

   106 p pdu 28/02/2018 32 0

 • Giáo trình Sinh lý học thực vật: Phần 2

  Giáo trình Sinh lý học thực vật: Phần 2

  Phần 2 Giáo trình Sinh lý học thực vật gồm các chương: Chương 5 - Hô hấp, chương 6 - Sinh trưởng và phát triển của thực vật, chương 7 - Sinh lý chống chịu của thực vật với các điều kiện bất lợi.

   93 p pdu 28/02/2018 31 0

 • Ebook Ôn tập môn Địa lý theo chủ điểm (in lần thứ 3): Phần 1

  Ebook Ôn tập môn Địa lý theo chủ điểm (in lần thứ 3): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Ôn tập môn Địa lý theo chủ điểm" giới thiệu các dạng bài thi và một số điểm lưu ý chung đối với môn Địa lý, ôn luyện theo chủ đề: Vẽ khung lược đồ Việt Nam, các nguồn lực tự nhiên để phát triển kinh tế - Xã hội, Việt Nam trước thế kỷ 21,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   170 p pdu 31/01/2018 21 0

 • Ebook Ôn tập môn địa lý theo chủ điểm (in lần thứ 3): Phần 2

  Ebook Ôn tập môn địa lý theo chủ điểm (in lần thứ 3): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Ôn tập môn Địa lý theo chủ điểm", phần 2 giới thiệu tới người đọc các chủ điểm: Một số vấn đề về ngành nông nghiệp, một số vấn đề về ngành giao thông vận tải và thông tin liên lạc, một số vấn đề về kinh tế đối ngoại,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   142 p pdu 31/01/2018 21 0

 • Ebook Những câu hỏi và bài tập chọn lọc theo chủ đề của di truyền - Biến dị: Phần 2

  Ebook Những câu hỏi và bài tập chọn lọc theo chủ đề của di truyền - Biến dị: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 trình bày các nội dung: tính gen nhóm - Áp dụng ở sinh vật đơn bội sinh, các vấn đề tổng hợp, định luật Hardy- Weinberg - Tính tần số gen, định luật Hardy - Weinberg và sự thay đổi các tần số gen. Mời các bạn cùng tham khảo.

   140 p pdu 31/12/2017 38 0

 • Ebook Những câu hỏi và bài tập chọn lọc theo chủ đề của di truyền - Biến dị: Phần 1

  Ebook Những câu hỏi và bài tập chọn lọc theo chủ đề của di truyền - Biến dị: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Những câu hỏi và bài tập chọn lọc theo chủ đề của di truyền - Biến dị" cung cấp cho người đọc nội dung phần "Di truyền hình thái" bao gồm: sự truyền đạt các đặc tính di truyền, lai giữa các dòng khác nhau bằng một đặc tính duy nhất hay lai một tính, sự lai hai tính, sự lai nhiều tính,... Mời các bạn tham khảo.

   157 p pdu 31/12/2017 38 0

 • Ebook Các vấn đề cơ bản về di truyền - Biến dị: Phần 1

  Ebook Các vấn đề cơ bản về di truyền - Biến dị: Phần 1

  Cuốn sách "Các vấn đề cơ bản về di truyền - Biến dị" tập trung vào những kiến thức cơ bản về di truyền - Biến dị, những ứng dụng của di truyền và biến dị vào chọn giống trong chương trình Sinh học 11 và 12. Phần 1 sau đây trình bày những kiến thức lý thuyết cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo.

   125 p pdu 31/12/2017 29 0

 • Ebook Các vấn đề cơ bản về di truyền - Biến dị: Phần 2

  Ebook Các vấn đề cơ bản về di truyền - Biến dị: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Các vấn đề cơ bản về di truyền - Biến dị" phần 2 giới thiệu tới người đọc các bài tập chọn lọc về di truyền - Biến dị, những vấn đề lý thuyết cơ bản được sử dụng để giải bài tập, các công thức cơ bản, hướng dẫn giải bài tập. Mời các bạn cùng tham khảo.

   181 p pdu 31/12/2017 28 0

 • Ebook Cẩm nang tự ôn và luyện thi Sinh học: Phần 1

  Ebook Cẩm nang tự ôn và luyện thi Sinh học: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Cẩm nang tự ôn và luyện thi Sinh học" trình bày tóm tắt lí thuyết, câu hỏi tự luận và trắc nghiệm, bài tập tự luận và trắc nghiệm phần "Cơ chế di truyền" bao gồm: Cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử, cơ chế di truyền ở cấp độ tế bào. Mời các bạn cùng tham khảo.

   39 p pdu 30/11/2017 32 1

 • Ebook Cẩm nang tự ôn và luyện thi Sinh học: Phần 2

  Ebook Cẩm nang tự ôn và luyện thi Sinh học: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Cẩm nang tự ôn và luyện thi Sinh học", phần 2 giới thiệu tới người đọc tóm tắt lí thuyết, câu hỏi tự luận và trắc nghiệm, bài tập tự luận và trắc nghiệm phần "Cơ chế biến dị". Mời các bạn cùng tham khảo.

   32 p pdu 30/11/2017 34 0

 • Ebook Thiết kế bài giảng Sinh học 12: Phần 1

  Ebook Thiết kế bài giảng Sinh học 12: Phần 1

  Cuốn sách "Thiết kế bài giảng Sinh học 12" giới thiệu một cách thiết kế bài giảng Sinh Học 12 theo tinh thần đổi mới phương pháp dạy - học, nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

   212 p pdu 30/11/2017 38 0

 • Ebook Thiết kế bài giảng Sinh học 12: Phần 2

  Ebook Thiết kế bài giảng Sinh học 12: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Thiết kế bài giảng Sinh học 12", phần 2 giới thiệu tới người đọc các bài soạn chương 2 - Quần xã sinh vật, chương 3 - Sinh thái học, sinh quyển và bảo vệ môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   52 p pdu 30/11/2017 32 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số