Ebook Những câu hỏi và bài tập chọn lọc theo chủ đề của di truyền - Biến dị: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 trình bày các nội dung: tính gen nhóm - Áp dụng ở sinh vật đơn bội sinh, các vấn đề tổng hợp, định luật Hardy- Weinberg - Tính tần số gen, định luật Hardy - Weinberg và sự thay đổi các tần số gen. Mời các bạn cùng tham khảo.