Ebook Hỏi - đáp Pháp luật về thu tiền sử dụng đất: Phần 1

Ebook Hỏi - đáp Pháp luật về thu tiền sử dụng đất: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Quy định chung về tiền sử dụng đất; Những đối tượng phải nộp tiền sử dụng đất; Sở hữu quyền sử dụng đất;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.