Vật lý siêu dẫn

Tính chất điện của chất siêu dẫn. Tính chất từ của chất siêu dẫn. Tính chất nhiệt và một vài tính chất khác của chất siêu dẫn. Một vài lý thuyết cơ bản về siêu dẫn. Lý thuyết vi mô về siêu dẫn. Tiếp xúc Josephson. Siêu dẫn nhiệt độ cao. Ứng dụng của vật liệu siêu dẫn.Siêu dẫn là hiệu ứng vật lý xảy ra đối với một số vật liệu ở nhiệt độ đủ thấp và từ trường đủ nhỏ, đặc trưng bởi điện trở bằng 0 dẫn đến sự suy giảm nội từ trường (hiệu ứng Meissner). Siêu dẫn là một hiện tượng lượng tử. Trạng thái vật chất này không nên nhầm với mô hình lý tưởng dẫn điện hoàn hảo trong vật lý cổ điển, ví dụ từ thủy động lực học