Tồn tại của Mendel và bổ sung của di truyền học hiện đại

Tồn tại của Mendel về nhận thức tính trạng trội: Mendel cho ranừg chỉ có hiện tượng trội hoàn toàn. Mendel cho ranừg mỗi cặp nhân tố di truyền xác định một tính trạng. Với quan điểm di truyền độc lập Mendel cho rằng mỗi cặp nhân tố di truyền phải nằm trên 1 cặp NST. Mendel chưa đưa ra được mối quan hệ giữa gen, môi trường và tính trạng.
Bổ sung của di truyền hiện đại: Hiện tượng trội không hoàn toàn và hiện tượng đồng trội. Tương tác gen và gen đa hiệu. Liên kết gen. Liên kết với giới tính. Thường biến (mối quan hệ giữa gen, môi trường và tính trạng). Di truyền qua tế bào chất