Ribosome

Ribốme còn gọi là hạt Palad, được Palade mô tả đầu tiên vào năm 1953, là bào quan có mặt trong tất cả các tế bào sinh vật sống. Đảm nhiệm chức năng thực hiện sinh tổng hợp protein của tế bào. Nằm tự do trong tế bào chất hoặc bám trên màng của mạng lưới nội chất. Ribosome là những khối hình cầu hay hình trứng, đường kính 150Ao. Nằm tự do rải rác trong tế bào chất hay hoặc dích trên mặt ngoài của mạng lưới nội sinh chất. Ribosome tự do có mặt trong mọi tế bào và còn có trong ty thể và lục lạp của tế bào eukaryte. Nhiều Ribosome tự do có thể bám vào một mRNS tạo thành Ribosome tự do. Ribosome dính trên lưới nội chất hoặc màng nhân không có ở tế bào prokaryote