Nhân tế bào

Nhân tế bào là bào quan lớn nhất dễ nhìn thấy dưới kính hiển vi thường. Nhân chiếm khoảnh 10% thể tích, nhưng nó chứa hầu như toàn bộ DNA của tế bào (95%). Nhân là trung tâm hoạt động của tế bào, gồm có: màng nhân, dịch nhân, nhiễm sắc thể và hạch nhân. Nhân tế bào là bào quan tối quan trọng trong tế bào sinh vật nhân chuẩn. Nó chứa các nhiễm sắc thể của tế bào, là nơi diễn ra quá trình nhân đôi DNA và tổng hợp RNA. Ở một số tế bào nhân thường có vị trí khá cố định là trung tâm tế bào, ở một số tế bào khác nó lại tự do di động và có thể thấy ở bất kỳ chỗ nào. Nhân có vai trò quan trọng trong việc điều hoà các quá trình xảy ra trong tế bào