Liên kết gene

Các gene nằm trên cùng một NST thì phân ly cùng nhau trong quá trình phân bào và làm thành nhóm liên kết, số nhóm liên kết của mỗi loài thường ứng với số NST đơn bội của loài. Ví dụ như người ta chỉ phát hiện được đầy đủ các nhóm liên kết ứng với số NST ở các đối tượng như là ngô, cà chua, đậu hà lan, ruồi giấm, Neurospora crassa. Ý nghĩa của sự liên kết gen là làm hạn chế sự tự tổ hợp của các gen, làm giảm tính biến dị giữa các cá thể, chọn được giống có tính trạng tốt luôn đi kèm với nhau