Lạp lục và sự di truyền tế bào chất ở lục lạp

Lục lạp là một trong ba dạng lạp thể (vô sắc lạp, sắc lạp, lục lạp) chỉ có trong các tế bào có chức năng quang hợp ở thực vật. Hình dáng, kích thước và sự phân bố của lục lạp ở những loài khác nhau thì khác nhau. Lục lạp không chỉ có bộ máy quang hợp hoàn chỉnh, mà cả hệ thống tổng hợp protein riêng, màng của lục lạp giúp xảy ra sự trao đổi điều hoà giữa các chất với tế bào chất, và ngay cả những thông tin di truyền dưới dạng ADN lạp thể