Lai một cặp tính trạng

Lai một cặp tính trạng là phép lai trong đó cặp bố mẹ thuần chủng, khác biệt nhau về 1 cặp tính trạng tương phản. Phép lai thuận nghịch là phép lai có sự thay đổi vị trí bố mẹ. Trong thí nghiệm của Menden, phép lai thuận nghịch cho kết quả giống nhau. Khi lai 2 cơ thể bố mẹ thuần chủng khác nhau về 1 cặp tính trạng tương phản thì các cơ thể lai F1 chỉ biểu hiện tính trạnh của 1 bên bố hoặc 1 bên mẹ