Giáo trình Truyền nhiệt: Phần 1 - GS.TSKH. Đặng Quốc Phú (chủ biên)

Giáo trình Truyền nhiệt do GS.TSKH. Đặng Quốc Phú (chủ biên) biên soạn đề cập đến những vấn đề cơ bản nhất của lí thuyết truyền nhiệt, truyền chất nhằm giúp bạn đọc có khả năng độc lập giải quyết một số vấn đề phổ biến về truyền nhiệt, truyền chất. Sách gồm 5 phần với 11 chương. Phần 1 cuốn sách sau đây gồm nội dung 5 chương đầu tài liệu.