Giáo trình môn Bản đồ học

Giáo trình "Bản đồ học" được biên soạn nhằm phục vụ sinh viên ngành bản đồ và các ngành học khác có liên quan, quan tâm tới công nghệ sản xuất bản đồ. Giáo trình gồm 7 chương với các nội dung chính: chương 1 tổng quan về bản đồ học, chương 2 lý thuyết chung về phép chiếu bản đồ, chương 3 tổ chức thành lập và tổng quát hoá bản đồ, chương 4 phân loại các bản đồ và tập bản đồ, chương 5 các phương pháp thành lập, hiệu chỉnh bản đồ, chương 6 thiết kế biên tập và thành lập bản đồ, chương 7 sử dụng bản đồ.