Giáo trình Lý thuyết kế toán: Phần 2 - ThS. Đồng Thị Vân Hồng (chủ biên)

Phần 2 Giáo trình Lý thuyết kế toán thể hiện các nội dung còn lại của cuốn sách, từ chương 4 đến chương 7. Phần 2 gồm các nội dung: Phương pháp tính giá và kế toán của quá trình kinh tế chủ yếu, phương pháp tổng hợp - cân đối kế toán, sổ kế toán và hình thức kế toán, tổ chức công tác hạch toán kế toán.