Giáo trình Lưu biến học: Phần 1 - PGS.TS. Nguyễn Doãn Ý

Giáo trình Lưu biến học được trình bày trong 12 chương, nhằm trang bị cho các kĩ thuật viên làm tài liệu tra cứu ứng dụng trong sản xuất thực tế. Đồng thời cung cấp nội dung cơ bản làm cơ sở để giáo viên tham khảo, cũng như các sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh ứng dụng phát triển trong các luận văn và giải quyết đề tài thực tế đặt ra. Giáo trình gồm 12 chương. Phần 1 giáo trình sau đây gồm nội dung 6 chương đầu tài liệu.