Giáo trình Cơ học vật rắn: Phần 1 - NXB Giáo dục

Giáo trình Cơ học vật rắn gồm có tất cả 6 chương và phần các bài toán điển hình. Phần 1 giáo trình sau đây trình bày các nội dung: Động học các hệ chất, chuyển động của một vật rắn, nghiên cứu động lực các hệ chất.