Ebook Quy định pháp luật về công trình thủy lợi: Phần 1 - NXB Chính trị Quốc gia Hà Nội

Mời các bạn tham khảo cuốn Ebook Quy định pháp luật về công trình thủy lợi: Phần 1 để nắm bắt những kiến thức về những quy định của pháp luật về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi. Đây là những kiến thức cơ bản mà những bạn chuyên ngành Luật và chuyên ngành Xây dựng cần nắm. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.