Ebook Kỹ thuật chế biến một số sản phẩm cây hoa màu và cây nông nghiệp - NXB Lao động

Cuốn "Kỹ thuật chế biến một số sản phẩm cây hoa màu và cây nông nghiệp" trình bày cách ngăn ngừa sự tự phân hủy, ức chế sự phát triển của vi sinh vật, giữ được chất lượng các sản phẩm mà người nông dân sản xuất ra.