Ebook Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập Lịch sử 8: Phần 1

Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung: Thời kỳ xác lập của chủ nghĩa tư bản, các nước Châu Âu - Mĩ cuối thế kỷ XIX - Đầu thế kỷ XX, Châu Á thế kỉ XVIII - Đầu thế kỷ XX, chiến tranh thế giới thứ nhất, cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng chủ nghĩa Xã hội ở Liên Xô,... Mời các bạn tham khảo.