Ebook Cơ sở di truyền và công nghệ sản xuất lúa lai - PGS.TSKH. Trần Duy Quý

"Ebook Cơ sở di truyền và công nghệ sản xuất lúa lai" cung cấp những kiến thức cơ bản về lúa lai, các quy trình gây tạo và sản xuất giống, giữ giống,... đáp ứng một phần nhu cầu của cán bộ kỹ thuật và những người sản xuất nông nghiệp, từ đó giúp cho hoạt động sản xuất giống phát triển.