Ebook 268 sơ đồ kế toán doanh nghiệp: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "268 sơ đồ kế toán doanh nghiệp" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Sơ đồ kế toán các khoản đầu tư tài chính, doanh thu và chi phí tài chính, thu nhập và các chi phí khác; Sơ đồ kế toán các loại thuế trong doanh nghiệp; Sơ đồ kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp, sản phẩm nông nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.