Di truyền học - Quần thể & Tiến hóa

Bài thuyết trình Di truyền học - Quần thể & Tiến hóa trình bày các nội dung chính: Định nghĩa về loài, vốn gen, quần thể, tần số alen và di truyền học quần thể; sự di truyền trong quần thể; các yếu tố ảnh hưởng đến trạng thái cân bằng di truyền của quần thể; di truyền học quần thể và sự hình thành các loài; tiến hóa phân tử. Mời các bạn cùng tham khảo bài thuyết trình để nắm bắt nội dung chi tiết.