Di truyền đại cương

Thuật ngữ "di truyền" (geneties) xuất phát từ gốc latinh là gentikos (nguồn gốc). Di truyền học là một bộ môn của sinh học, chuyên đi sâu nghiên cứu hai đặc tính cơ bản của sự sống là tính di truyền và tính biến dị. Thuật toán di truyền: Xây dựng hệ thống truyền tải. Tạo ra các chương trình ngôn ngữ mô tả phàn cứng của hàm số chuyên dụng cao cho những phương tiện logic lập trình. Thiết kế cơ sở kiến thức của bộ điều khiển logic mờ. Lập quỹ đạo robot di động để không xảy ra va chạm. Lập lịch làm cho các phân xưởng