Bài giảng nguyên lý hệ điều hành

Hệ điều hành (HĐH) là phần gắn bó trực tiếp
với phần cứng và là môi trường cho các
chương trình ứng dụng chạy trên nó.