Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 6

Mục tiêu chính của Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 6 là Xác định chênh lệch thu chi thực hiện đơn đặt hàng, sản xuất- kinh doanh- dịch vụ, khác Nguyên tắc và quy trình kế toán chênh lệch thu chi, phân phối chênh lệch thu chi các hoạt động
Kế toán các quỹ được hình thành từ các nguồn.