• Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp - NXB Lao động: Phần 1

  Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp - NXB Lao động: Phần 1

  Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề chung về kế toán hành chính sự nghiệp, kế toán vốn bằng tiền, vật tư, sản phẩm, hàng hóa, kế toán tài sản cố định, đầu tư xây dựng cơ bản và đầu tư tài chính dài hạn, kế toán thanh toán,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   110 p pdu 31/10/2020 33 0

 • Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp - NXB Lao động: Phần 2

  Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp - NXB Lao động: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình "Kế toán hành chính sự nghiệp" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Kế toán nguồn kinh phí trong đơn vị kế toán HCSN, kế toán các khoản thu, chi trong đơn vị HCSN, báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   107 p pdu 31/10/2020 34 0

 • Bài giảng Quản lý tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 2 - Trần Thị Vinh

  Bài giảng Quản lý tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 2 - Trần Thị Vinh

  Bài giảng Quản lý tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp - Chương 2: Quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ cung cấp cho người học các kiến thức về quản lý tài chính, giới thiệu Mục lục ngân sách, quản lý tài chính các cơ quan Nhà nước,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p pdu 31/10/2020 16 0

 • Bài giảng Quản lý tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 1 - Trần Thị Vinh

  Bài giảng Quản lý tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 1 - Trần Thị Vinh

  Bài giảng Quản lý tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp - Chương 1: Tổng quan về quản lý tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp trình bày khái niệm và phạm vi ngân sách nhà nước, hệ thống ngân sách nhà nước Việt Nam, phân cấp quản lý ngân sách nhà nước,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   22 p pdu 31/10/2020 17 0

 • Bài giảng Quản lý tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 4 - Trần Thị Vinh

  Bài giảng Quản lý tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 4 - Trần Thị Vinh

  Bài giảng trình bày các kiến thức về những vấn đề chung về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, tiêu chuẩn định mức sử dụng đối với một số tài sản, quản lý sử dụng tài sản tại cơ quan Nhà nước, quản lý sử dụng tài sản tại đơn vị Sự nghiệp,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   32 p pdu 31/10/2020 13 0

 • Bài giảng Quản lý tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 5 - Trần Thị Vinh

  Bài giảng Quản lý tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 5 - Trần Thị Vinh

  Bài giảng Quản lý tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp - Chương 5: Quản lý tài chính dự án đầu tư xây dựng trình bày những vấn đề chung về quản lý dự án đầu tư, quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơ bản, quy trình quản lý nguồn vốn đầu tư, quản lý chi phí quản lý dự án đầu tư.

   29 p pdu 31/10/2020 12 0

 • Bài giảng Quản lý tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 3 - Trần Thị Vinh

  Bài giảng Quản lý tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 3 - Trần Thị Vinh

  Bài giảng cung cấp cho người học những vấn đề chung về quỹ tiền lương và các khoản nộp theo lương, nội dung và phương pháp xác định quỹ tiền lương, nguyên tắc chi trả quỹ tiền lương, quy trình quản lý quỹ tiền lương, quy trình quản lý các khoản nộp theo lương. Mời các bạn cùng tham khảo.

   30 p pdu 31/10/2020 14 0

 • Bài giảng Quản lý tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 6 - Trần Thị Vinh

  Bài giảng Quản lý tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 6 - Trần Thị Vinh

  Bài giảng Quản lý tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp - Chương 6: Quy chế tự kiểm tra tài chính - tài sản trình bày những vấn đề chung về quy chế tự kiểm tra tài chính, nội dung kiểm tra tài chính - tài sản, trình tự và thủ tục tự kiểm tra,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p pdu 31/10/2020 12 0

 • Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 2

  Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 2

  Mục tiêu chính của Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 2 là Phân biệt được mục đích sử dụng; nguồn hình thành và nội dung chi từng hoạt động, giải thích được sự khác nhau khi hạch toán từng loại kinh phí như thường xuyên, không thường xuyên; Kinh phí tự chủ và kinh phí giao chưa tự chủ.

   9 p pdu 28/02/2018 70 1

 • Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 1

  Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 1

  Mục tiêu chính của Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 1 là Giải thích được sự khác biệt giữa cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp, nêu được nội dung công việc của từng phần hành kế toán, trình bày công tác tổ chức bộ máy kế toán và phân chia nhiệm vụ cụ thể cho từng phần hành kế toán theo nội dung công tác kế toán, phân...

   5 p pdu 28/02/2018 67 1

 • Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 3

  Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 3

  Mục tiêu chính của Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 3 là Trình bày được nội dung, nguyên tắc và quy trình kế toán vốn bằng tiền. Các quy định về sử dụng tiền mặt, trình bày được nội dung, nguyên tắc và quy trình kế toán các khoản phải thu, trình bày được nội dung, nguyên tắc và quy trình kế toán các khoản phải trả, giải thích...

   32 p pdu 28/02/2018 90 1

 • Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 4

  Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 4

  Mục tiêu chính của Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 4 là Giải thích được bản chất và sự khác nhau giữa vật liệu- dụng cụ, các tiêu thức phân loại vật liệu - dụng cụ, các nội dung, nguyên tắc và quy trình kế toán vật liệu - dụng cụ, trình bày được phạm vi kế toán sản phẩm - hàng hóa, nội dung, nguyên tắc và quy trình kế toán...

   12 p pdu 28/02/2018 78 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số