Vận dụng lí thuyết kiến thức nội dung sư phạm để xác định kiến thức sư phạm địa lí cho sinh viên

Bài viết này trình bày cách thức tiếp cận để xác định kiến thức nội dung sư phạm dành cho đối tượng là sinh viên ngành sư phạm địa lí. Kiến thức nội dung sư phạm của sinh viên ngành sư phạm địa lí (PGK-ST) được xây dựng trên cơ sở vận dụng những mô hình kiến thức nội dung sư phạm (PCK) và Kiến thức nội dung sư phạm dành cho giáo viên địa lí (PCK-G).