Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Ứng dụng phần mềm Dspace tại Thư viện Học viện Hành chính Quốc gia

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Ứng dụng phần mềm Dspace tại Thư viện Học viện Hành chính Quốc gia với mục đích chỉ ra những lợi ích của việc ứng dụng phần mềm Dspace vào các hoạt động của thư viện, đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả ứng dụng phần mềm Dspace của tại Thư viện Học viện Hành chính Quốc gia.