Luận văn Thạc sĩ Thông tin - Thư viện: Nghiên cứu xây dựng và quản lý nguồn tài nguyên số nội sinh tại Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia

Luận văn giới thiệu khái quát về Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia; trình bày vị trí, vai trò của nguồn tài nguyên số nội sinh đối với sự phát triển của Trung tâm, đồng thời đưa ra khái niệm tài nguyên số nội sinh và các khái niệm liên quan; khảo sát toàn bộ quy trình số hóa tài liệu gồm khung khổ pháp lý cho công tác số hóa, thiết bị và phương pháp số hóa; nghiên cứu quy trình xây dựng các cơ sở dữ liệu gồm các phần mềm, các chuẩn và những công cụ được sử dụng và quy trình kỹ thuật trong xây dựng các cơ sở dữ liệu. Nghiên cứu công tác tổ chức khai thác nguồn tài nguyên số gồm các hình thức cung cấp thông tin, cơ chế quản lý người dùng tin và hiệu qủa khai thác nguồn tài nguyên số. Phân tích những thế mạnh, khả năng, thuận lợi, khó khăn và những hạn chế trong từng quy trình; đề xuất các giải pháp tối ưu hóa công tác xây dựng và quản lý nguồn tài nguyên số nội sinh tại Trung tâm như: giải pháp cho vấn đề bản quyền trong công tác số hóa tài liệu; vấn đề đảm bảo nguồn nguyên liệu phục vụ số hóa; công tác tổ chức, lưu giữ và phổ biến nguồn tài nguyên số nội sinh.