Giáo trình Lý thuyết thống kê: Phần 1 - Hà Văn Sơn (chủ biên)

Giáo trình Lý thuyết thống kê do Văn Sơn (chủ biên) biên soạn gồm 13 chương và phần phụ lục. Sách được chia làm 2 phần. Phần 1 sau đây gồm nội dung 7 chương đầu tài liệu, trình bày các nội dung: Giới thiệu môn học, thu thập dữ liệu thống kê, tóm tắt và trình bày dữ liệu, mô tả dữ liệu bằng các đặc trưng đo lường,... Mời bạn đọc cùng tham khảo.