Giáo trình Lý luận văn học (Tập 2): Phần 1

Giáo trình Lý luận văn học (Tập 2: Tác phẩm và thể loại văn học) là tiếp nối của cuốn Lý luận văn học (Tập 1: Bản chất và đặc trưng văn học). Giáo trình tập 2 được biên soạn với 12 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm có những chương sau: Chương VII Văn bản và tác phẩm văn học, Chương VIII Ngôn từ văn học, Chương IX Cốt truyện và trần thuật, Chương X Nhân vật văn học, Chương XI Kết cấu văn bản văn học, Chương XII Nội dung và ý nghĩa của tác phẩm văn học. Mời các bạn cùng tham khảo.