Ebook Tìm chìa khóa vàng giải bài toán hay (Dành cho các bạn có trình độ lớp 6-7): Phần 1

Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung: Thử trí thông minh, số nguyên tố khác số tự nhiên như thế nào, hàng ngũ phân số với các phép tính, tập hợp số nguyên có gì lạ, xung quanh khái niệm hàm số và đồ thị, các số hữu tỉ, số vô tỉ và số thực. Mời các bạn tham khảo.