Ebook Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão (Đã được sửa đổi, bổ sung ngày 24-8-2000): Phần 1 - NXB Chính trị quốc gia

Phần 1 "Pháp lệnh phòng, chống lụt, bão (Đã được sửa đổi, bổ sung ngày 24-8-2000)" trình này Lệnh số 09/L-CTN của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam công bố Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão; nội dung Pháp lệnh.