Ebook Lịch sử Đà Nẵng (1858 - 1945): Phần 2 - TS. Ngô Văn Minh (chủ biên)

Tiếp nối phần 1, phần 2 cuốn sách Lịch sử Đà Nẵng (1858 - 1945) do TS. Ngô Văn Minh (chủ biên) biên soạn gồm nội dung chương 3 và phần kết luận. Nội dung phần này giới thiệu lịch sử Đà Nẵng từ cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp đến khởi nghĩa giành chính quyền (1919 - 1945). Đọc hai phần tài liệu bạn đọc sẽ hiểu thêm về lịch sử, tinh thần cách mạng cũng như những anh hùng dân tộc ở miền đất nổi tiếng này.