Ebook Chân lý và thực tại - NXB Thời đại

Ebook Chân lý và thực tại có kết cấu gồm 3 phần. Phần I là các cuộc thảo luận giữa Krishnamurti và giáo sư David Bohm, Phần II là các bài nói chuyện và các cuộc đàm thoại như thế nào là hành động đúng, vấn đề sợ hãi,... Phần III là các hỏi đáp về các kiếm sống đúng đắn, ý chí, cảm xúc và tư tưởng và các vấn đề khác. Mời các bạn tham khảo.