Ebook Bài tập và bài giải Kế toán tài chính: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Bài tập và bài giải Kế toán tài chính" tiếp tục trình bày các câu hỏi trắc nghiệm có đáp án nhằm giúp bạn đọc tự đánh giá lại những hiểu biết của mình về cách sử dụng tài khoản và những chứng từ; Bài tập tổng hợp có lời giải mẫu về kế toán tài chính; Một số bài thi kế toán tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.