Ebook Bài tập và bài giải Kế toán tài chính: Phần 1

Ebook "Bài tập và bài giải Kế toán tài chính" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Bài tập tình huống có lời giải về hệ thống tài khoản kế toán Việt Nam; Nghiệp vụ kinh tế phát sinh;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.