Cơ sở khoa học của đổi mới phương pháp dạy học địa lí theo quan điểm sư phạm tương tác

Đổi mới phương pháp dạy học địa lí theo quan điểm “Sư phạm tương tác” là một cách tiếp cận dạy học hiện đại, phát huy được tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo và phát triển năng lực của học sinh một cách toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo ở trường phổ thông đáp ứng yêu cầu “Đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam” trong thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.