Bài giảng Nhập môn ngành Kế toán: Chương 4 - Đại học Ngân hàng TP.HCM

Bài giảng "Môi trường hoạt động ngành Kế toán" sẽ cung cấp cho người học một số kiến thức về "Đạo đức nghề nghiệp kế toán - kiểm toán" bao gồm: một số tổ chức liên quan đến nghề nghiệp, môi trường pháp lý ngành kế toán, đạo đức nghề nghiệp ngành kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.