Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán - Chương 3: Một số phân phối xác suất thông dụng

Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán - Chương 3: Một số phân phối xác suất thông dụng. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: phân phối nhị thức; phân phối siêu bội; phân phối Poisson; phân phối chuẩn; phân phối Chi bình phương; phân phối Student;... Mời các bạn cùng tham khảo!