Bài giảng: Khai thác lâm nghiệp

Quản lý khu vực loại trừ:
- Đánh dấu sơn đường ranh giới (vùng đệm) và khoanh vẽ trên bản đồ
- Không bài cây chặt trong diện tích thuộc khu vực loại trừ
- Không chọn hướng cây đổ vào khu vực loại trừ
- Không mở đường vận xuất, bãi gỗ không mà ứ đọng dòng chảy
- Nếu khi chặt hạ, cây đổ vào khu vực loại trừ, phải thu dọn ngay