Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 2

Mục tiêu chính của Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 2 là Phân biệt được mục đích sử dụng; nguồn hình thành và nội dung chi từng hoạt động, giải thích được sự khác nhau khi hạch toán từng loại kinh phí như thường xuyên, không thường xuyên; Kinh phí tự chủ và kinh phí giao chưa tự chủ.