Ebook Vua Gia Long và người Pháp: Phần 1 - NXB Hồng Đức

Phần 1 ebook "Vua Gia Long và người Pháp" do NXB Hồng Đức ấn hành gồm các chương chính: Nhu cầu viết lại lịch sử thời Pháp thuộc, giới thiệu bộ sử Nguyễn Văn Tường của Nguyễn Quốc Trị, tóm tắt giai đoạn lịch sử 1777-1802, tác phẩm của John Barrow,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.