• Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 1 - GV. Đặng Thị Mỹ Hạnh

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 1 - GV. Đặng Thị Mỹ Hạnh

  Chương 1 Tổng quan về kế toán tài chính, trong chương học này trình bày kiến thức nhằm giúp người học: Phân biệt kế toán tài chính - kế toán quản trị, biết được nhân tố hình thành môi trường pháp lý của kế toán tài chính, hiểu các nguyên tắc kế toán cơ bản, qui định về hình thức ghi sổ-sử dụng phương pháp ghi nhật kí chung.

   6 p pdu 28/06/2017 1 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 3 - GV. Đặng Thị Mỹ Hạnh

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 3 - GV. Đặng Thị Mỹ Hạnh

  Chương 3 Kế toán hàng tồn kho thuộc bài giảng kế toán tài chính, mục tiêu chương học này nhằm giúp người học nhận biết đúng đối tượng hàng tồn kho, áp dụng được nguyên tắc và phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho, kế toán hàng tồn kho theo hệ thống KKTT, trình bày thông tin trên báo cáo tài chính.

   16 p pdu 28/06/2017 0 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 2 - GV. Đặng Thị Mỹ Hạnh

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 2 - GV. Đặng Thị Mỹ Hạnh

  Chương 2 Kế toán tiền và các khoản phải thu thuộc bài giảng kế toán tài chính, mục tiêu trong chương này muốn người học hiểu khái niệm tiền và các khoản phải thu, ứng dụng nguyên tắc và phương pháp kế toán tiền và nợ phải thu, lập dự phòng nợ phải thu khó đòi và xóa nợ, trình bày thông tin trên báo cáo tài chính.

   13 p pdu 28/06/2017 0 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 4 - GV. Đặng Thị Mỹ Hạnh

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 4 - GV. Đặng Thị Mỹ Hạnh

  Chương 4 Kế toán tài sản cố định thuộc bài giảng kế toán tài chính, mục tiêu chương học này nhằm: nhận biết các loại tài sản cố định và xác định giá trị tài sản cố định, các thủ tục kế toán chi tiết tài sản cố định hữu hình thực hiện kế toán tăng/giảm/sửa chữa/khấu hao tài sản cố định, trình bày thông tin trên báo cáo tài chính.

   13 p pdu 28/06/2017 2 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 5 - GV. Đặng Thị Mỹ Hạnh

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 5 - GV. Đặng Thị Mỹ Hạnh

  Chương 5 Kế toán các khoản đầu tư tài chính, mục tiêu chương học này nhằm nhận biết được các khoản đầu tư tài chính, xác định được giá trị ban đầu của các khoản đầu tư, tổ chức ghi sổ tăng/giảm các khoản đầu tư, trình bày thông tin trên báo cáo tài chính.

   7 p pdu 28/06/2017 1 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 6 - GV. Đặng Thị Mỹ Hạnh

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 6 - GV. Đặng Thị Mỹ Hạnh

  Chương 6 Kế toán nợ phải trả, mục tiêu chương học này nhằm nhận biết khoản nợ phải trả, phân biệt các khỏan nợ phải trả nhằm phục vụ quản lý và công tác kế toán, thực hiện kiểm toán một số khoản nợ phải trả, trình bày thông tin về nợ phải trả trên báo cáo tài chính.

   15 p pdu 28/06/2017 0 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 7 - GV. Đặng Thị Mỹ Hạnh

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 7 - GV. Đặng Thị Mỹ Hạnh

  Chương 7 Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu, mục tiêu chương học này: Nhận biết khoản thuộc nguồn vốn chủ sở hữu-nguồn gốc và mục đích sử dụng, nắm vững nguyên tắc phân phối lợi nhuận, kế toán các nghiệp vụ kinh tế liên quan đến sự biến động của nguồn vốn chủ sở hữu, trình bày thông tin về nguồn vốn chủ sở hữu trên báo cáo tài chính.

   6 p pdu 28/06/2017 0 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 8 - GV. Đặng Thị Mỹ Hạnh

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 8 - GV. Đặng Thị Mỹ Hạnh

  Chương 8 Kế toán doanh thu, thu nhập khác, chi phí và kết quả kinh doanh, mục tiêu chương học này giúp người học nhận biết khoản mục doanh thu, thu nhập khác và chi phí; hiểu và áp dụng điều kiện ghi nhận các khoản doanh thu chi phí; thực hành kế toán các khoản doanh thu bán hàng, doanh thu tài chính, thu nhập khác và chi phí; áp dụng nguyên tắc và phương...

   11 p pdu 28/06/2017 1 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 3 - GV. Nguyễn Hoàng Mỹ Linh

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 3 - GV. Nguyễn Hoàng Mỹ Linh

  Chương 3 Công pháp quốc tế thuộc bài giảng pháp luật quốc tế, trong chương học này có nội dung kiến thức trình bày về: Khái niệm về công pháp quốc tế, những đặc trưng của công pháp quốc tế hiện đại, vấn đề công nhận chủ thể mới trong công pháp quốc tế hiện đại, điều ước quốc tế, vấn đề lãnh thổ quốc gia trong công pháp quốc tế,...

   27 p pdu 28/06/2017 1 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 1 - GV. Nguyễn Hoàng Mỹ Linh

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 1 - GV. Nguyễn Hoàng Mỹ Linh

  Cùng tìm hiểu bài giảng pháp luật đại cương với chương 1 Lý luận Mác – Lênin về nhà nước và pháp luật, trong chương học này trình bày nội dung kiến thức về: Nguồn gốc và bản chất của nhà nước và pháp luật; các kiểu, hình thức, chức năng của nhà nước và pháp luật; các kiểu nhà nước và pháp luật của giai cấp bóc lột; nhà nước và pháp...

   61 p pdu 28/06/2017 1 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 4 - GV. Nguyễn Hoàng Mỹ Linh

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 4 - GV. Nguyễn Hoàng Mỹ Linh

  Chương 4 Tư pháp quốc tế thuộc bài giảng pháp luật đại cương, trong chương học này có kết cấu nội dung gồm 4 phần: Phần 1 Khái niệm về tư pháp quốc tế, phần 2 chủ thể của tư pháp quốc tế, phần 3 xung đột pháp luật trong tư pháp quốc tế, phần 4 việc áp dụng luật nước ngoài trong tư pháp quốc tế.

   23 p pdu 28/06/2017 0 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 2 - GV. Nguyễn Hoàng Mỹ Linh

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 2 - GV. Nguyễn Hoàng Mỹ Linh

  Chương 2 Một số vấn đề cơ bản về pháp luật dân sự Việt Nam thuộc bài giảng pháp luật đại cương, cùng tìm hiểu chương học này với các kiến thức trình bày sau: Khái niệm chung về pháp luật dân sự (dân luật) quan hệ dân luật, chủ thể của dân luật, đại diện, quyền sở hữu, nghĩa vụ dân sự, hợp đồng dân sự, trách nhiệm dân sự do hành vi...

   79 p pdu 28/06/2017 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số