• Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 2 - TS. Trần Công Án

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 2 - TS. Trần Công Án

  Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng - Chương 2: Ngôn ngữ lập trình Java" trình bày các kiến thức: Cấu trúc của một chương trình Java, dịch và thực thi một chương trình Java, cú pháp của ngôn ngữ Java, các kiểu dữ liệu cơ bản trong Java,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   160 p pdu 31/03/2018 24 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 1 - TS. Trần Công Án

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 1 - TS. Trần Công Án

  Chương 1 bộ bài giảng Lập trình hướng đối tượng cung cấp cho người học các kiến thức về lịch sử của ngôn ngữ lập trình, lập trình hướng đối tượng, các khái niệm quan trọng, các đặc điểm của lập trình hướng đối tượng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   57 p pdu 31/03/2018 24 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 3 - TS. Trần Công Án

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 3 - TS. Trần Công Án

  Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng - Chương 3: Kế thừa và đa hình" cung cấp cho người học các kiến thức về thừa kế, đa hình, lớp trừu tượng & phương thức trừu tượng, đa thừa kế (multiple inheritance), giao diện (interface). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   67 p pdu 31/03/2018 25 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 4 - Trần Công Án

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 4 - Trần Công Án

  Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng - Chương 4: Vào ra (I/O) trong Java" giới thiệu về nhập xuất trong Java, lớp java.io.File, dòng nhập xuất, các dòng nhập xuất theo byte, các dòng nhập xuất theo ký tự, nhập xuất đối tượng, tập tin truy cập ngẫu nhiên. Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p pdu 31/03/2018 26 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 5 - Trần Công Án

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 5 - Trần Công Án

  Phần 1 bài giảng "Lập trình hướng đối tượng - Chương 5: Lập trình giao diện đồ họa" cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về giao diện đồ họa và lập trình giao diện đồ họa, tạo 1 ứng dụng với giao diện đồ họa, các lớp vật chứa, các thành phần giao diện Swing. Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p pdu 31/03/2018 26 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 5 - Trần Công Án (tt)

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 5 - Trần Công Án (tt)

  tiếp nối nội dung phần 1, phần 2 bài giảng "Lập trình hướng đối tượng - Chương 5: Lập trình giao diện đồ họa" trình bày các nội dung: Xếp bố cục, xử lý sự kiện, trình đơn, thanh công cụ, mô hình MVC. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   34 p pdu 31/03/2018 26 0

 • Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 1 - ĐH Công nghệ thông tin

  Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 1 - ĐH Công nghệ thông tin

  Bài giảng "Nhập môn mạch số - Chương 1: Giới thiệu" trình bày tổng quan mạch số, những đặc điểm của Số (digital features), qui trình thiết kế Số (digital design processing), các loại chíp Số, những thuật ngữ của Số. Mời các bạn cùng tham khảo.

   46 p pdu 31/03/2018 26 0

 • Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 2 - ĐH Công nghệ thông tin

  Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 2 - ĐH Công nghệ thông tin

  Bài giảng "Nhập môn mạch số - Chương 2: Các dạng biểu diễn số" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan, các hệ thống số, chuyển đổi giữa các hệ thống số, biểu diễn số phân số thập phân dưới dạng nhị phân. Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p pdu 31/03/2018 25 0

 • Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 2 - ĐH Công nghệ thông tin (tt)

  Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 2 - ĐH Công nghệ thông tin (tt)

  Phần tiếp theo bài giảng "Nhập môn mạch số - Chương 2: Các dạng biểu diễn số" cung cấp cho người học các kiến thức: Các phép tính số nhị phân không dấu, biểu diễn số nhị phân có dấu, biểu diễn các loại số khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   32 p pdu 31/03/2018 23 0

 • Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 3 - ĐH Công nghệ thông tin

  Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 3 - ĐH Công nghệ thông tin

  Bài giảng "Nhập môn mạch số - Chương 3: Đại số Boolean và các cổng logic" trình bày các nội dung: Tổng quan; cổng logic AND, OR, NOT; cổng logic NAND, NOR; cổng logic XOR, XNOR; thiết kế mạch số từ biểu thức logic; xác định biểu thức logic của một mạch số. Mời các bạn cùng tham khảo.

   29 p pdu 31/03/2018 24 0

 • Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 3 - ĐH Công nghệ thông tin (tt)

  Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 3 - ĐH Công nghệ thông tin (tt)

  Phần tiếp theo bài giảng "Nhập môn mạch số - Chương 3: Đại số Boolean và các cổng logic" trình bày các nội dung: Phân tích giá trị ngõ ra của một mạch số, đại số Boolean. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   24 p pdu 31/03/2018 27 0

 • Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 4 - ĐH Công nghệ thông tin (tt)

  Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 4 - ĐH Công nghệ thông tin (tt)

  Phần tiếp theo bài giảng "Nhập môn mạch số - Chương 4: Bìa Karnaugh" trình bày các phương pháp rút gọn bìa Karnaugh, bìa Karnaugh 2 biến, bìa Karnaugh 3 biến, bìa Karnaugh 4 biến, bìa Karnaugh 5 biến, biểu thức mang giá trị tùy định. Mời các bạn cùng tham khảo.

   31 p pdu 31/03/2018 25 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số