• Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 5 - ĐH Kinh tế TP. HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 5 - ĐH Kinh tế TP. HCM

  Chương 5 - Kế toán các khoản đầu tư tài chính (Investments). Sau khi học xong chương này người học có thể: Giải thích những nội dung cơ bản liên quan đến đầu tư tài chính bao gồm việc ghi nhận, đo lường và đánh giá; nhận diện và vận dụng các tài khoản kế toán thích hợp trong xử lý các giao dịch liên quan đến đầu tư tài chính; hiểu và tổ chức...

   47 p pdu 31/10/2017 0 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 6 - ĐH Kinh tế TP. HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 6 - ĐH Kinh tế TP. HCM

  Chương 6 - Kế toán nợ phải trả (Accounting for Liabilities). Sau khi học xong chương này người học có thể: Giải thích nội dung cơ bản liên quan đến nợ phải trả, nhận diện và vận dụng các tài khoản kế toán thích hợp trong xử lý các giao dịch liên quan đến nợ phải trả, hiểu và tổ chức những vấn đề cơ bản liên quan đến chứng từ và sổ sách...

   61 p pdu 31/10/2017 0 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 3 - ĐH Kinh tế TP. HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 3 - ĐH Kinh tế TP. HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính, chương 3 về kế toán hàng tồn kho (Accounting for and presentation of inventories). Sau khi học xong chương này người học có thể: Nguyên tắc và phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho, quy trình kiểm soát nội bộ hàng trong kho, phương pháp kế toán hàng tồn kho theo hệ thống kê khai thường xuyên và kiểm kê định kỳ,...

   58 p pdu 31/10/2017 0 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 4 - ĐH Kinh tế TP. HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 4 - ĐH Kinh tế TP. HCM

  Chương 4 - Kế toán tài sản cố định (Accounting for and presentation of fix assets). Sau khi học xong chương này người học có thể: Nhận biết, phân loại các loại tài sản cố định trong doanh nghiệp; xác định giá trị của tài sản cố định; nhận biết ảnh hưởng từ việc tăng, giảm, khấu hao tài sản cố định đối với thông tin trình bày trên báo cáo tài...

   57 p pdu 31/10/2017 0 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 2 - ĐH Kinh tế TP. HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 2 - ĐH Kinh tế TP. HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 2: Kế toán tiền & các khoản phải thu (Accounting for and presentation of cash & receivable). Mục tiêu học tập trong chương này: Hiểu khái niệm tiền và các khoản phải thu, kế toán tiền và các khoản phải thu, kế toán dự phòng nợ phải thu khó đòi, trình bày thông tin tiền và các khoản phải thu trên BCTC.

   50 p pdu 31/10/2017 1 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 1 - ĐH Kinh tế TP. HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 1 - ĐH Kinh tế TP. HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 1: Tổng quan về kế toán tài chính (An overview of financial accounting). Sau khi học xong chương này người học có thể: Hiểu được vai trò của kế toán, phân biệt kế toán tài chính và kế toán quản trị; biết được các đối tượng sử dụng thông tin kế toán và hiểu tại sao thông tin kế toán lại hữu ích với họ; biết...

   43 p pdu 31/10/2017 0 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 7 - ĐH Kinh tế TP. HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 7 - ĐH Kinh tế TP. HCM

  Chương 7 - Kế toán vốn chủ sở hữu (Accounting for shareholders’ equity). Sau khi học xong chương này người học có thể: Nhận biết được sự khác nhau về nguồn vốn hoạt động của các loại hình doanh nghiệp, xác định được nguồn hình thành và mục đích sử dụng nguồn vốn, tổ chức kế toán các nghiệp vụ liên quan đến nguồn vốn chủ sở hữu,...

   39 p pdu 31/10/2017 0 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 8 - ĐH Kinh tế TP. HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 8 - ĐH Kinh tế TP. HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 8: Kế toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. Sau khi học xong chương này người học có thể: Định nghĩa về doanh thu, thu nhập khác và chi phí; điều kiện ghi nhận doanh thu, thu nhập khác và chi phí; kế toán các khoản doanh thu bán hàng, doanh thu tài chính, thu nhập khác và chi phí; nguyên tắc và phương pháp...

   57 p pdu 31/10/2017 0 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 9 - ĐH Kinh tế TP. HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 9 - ĐH Kinh tế TP. HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 9: Hệ thống báo cáo tài chính. Sau khi nghiên cứu xong chương này người học có thể: Hiểu rõ mục đích, nội dung và vai trò của từng BCTC trong hệ thống BCTC; hiểu được nguyên tắc và phương pháp lập từng BCTC; cung cấp một số các gợi ý về việc sử dụng và phân tích thông tin trên BCTC đối với người sử dụng...

   54 p pdu 31/10/2017 1 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 2 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 2 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 2: Kế toán tiền & các khoản phải thu" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể: Hiểu khái niệm tiền và các khoản phải thu, kế toán tiền và các khoản phải thu, kế toán dự phòng nợ phải thu khó đòi, trình bày thông tin tiền và các khoản phải thu trên BCTC. Mời các bạn cùng tham khảo.

   54 p pdu 30/09/2017 0 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 1 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 1 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 1: Tổng quan về kế toán tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Vai trò của kế toán, môi trường pháp lý của kế toán, các nguyên tắc kế toán cơ bản, các yếu tố của BCTC và ghi nhận các yếu tố của BCTC, sổ và hình thức ghi sổ kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   54 p pdu 30/09/2017 0 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 5 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 5 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 5: Kế toán nợ phải trả" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung, kế toán khoản phải trả cho người bán, kế toán khoản phải trả người lao động và các khoản trích theo lương, kế toán quỹ khen thưởng phúc lợi... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   40 p pdu 30/09/2017 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số