• Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 2: Biểu thức

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 2: Biểu thức

  Chương 2 trình bày những kiến thức về biểu thức. Nội dung chính của chương này gồm có: Biểu thức, kiểu dữ liệu (data types), các định danh (Identifier names), từ khóa (keywords), biến (variables), biến cục bộ (local variables), các tham số hình thức (formal parameters), biến toàn cục (global variables),... Mời các bạn cùng tham khảo.

   45 p pdu 31/07/2017 5 1

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 1: Nhập môn về máy tính và lập trình

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 1: Nhập môn về máy tính và lập trình

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 1: Nhập môn về máy tính và lập trình. Chương này gồm có những nội dung chính: Tổng quan về ngôn ngữ C, khái niệm về 1 chương trình, kỹ thuật để giải quyết 1 bài toán, các bước trong chu trình phát triển 1 chương trình (programming development),... Mời các bạn tham khảo.

   16 p pdu 31/07/2017 7 3

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 3: Các cấu trúc điều khiển

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 3: Các cấu trúc điều khiển

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 3 trình bày các kiến thức cơ bản về cấu trúc điều khiển. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Giới thiệu; cấu trúc lựa chọn if; cấu trúc lựa chọn switch; cấu trúc lặp while, do … while, for. Mời các bạn cùng tham khảo.

   40 p pdu 31/07/2017 4 1

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 4: Mảng (array)

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 4: Mảng (array)

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 4 cung cấp các kiến thức cơ bản về mảng (array). Chương này trình bày những nội dung chính sau: Giới thiệu chung về mảng (array), mảng 1 chiều, mảng nhiều chiều. Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p pdu 31/07/2017 4 1

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 5: Con trỏ (pointer)

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 5: Con trỏ (pointer)

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 5 trình bày những kiến thức về con trỏ (pointer). Những nội dung chính trong chương này gồm có: Khái niệm về con trỏ, toán tử con trỏ, thao tác trên con trỏ, con trỏ void, con trỏ null, mảng con trỏ, cấp phát bộ nhớ động.

   25 p pdu 31/07/2017 4 1

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 6: Hàm (function)

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 6: Hàm (function)

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 6 trình bày những kiến thức cơ bản về hàm (function). Nội dung chính trong chương này gồm có: Khái niệm về hàm (function), dạng tổng quát của hàm, tham số hình thức & tham số thực. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm chi tiết.

   25 p pdu 31/07/2017 4 1

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 7: Chuỗi (string)

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 7: Chuỗi (string)

  Chương 7 cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về chuỗi (string). Nội dung chính trong chương này gồm có: Định nghĩa về chuỗi (string), khai báo chuỗi, khởi tạo chuỗi, xuất chuỗi, một số hàm thư viện thao tác trên chuỗi, mảng các chuỗi, mảng con trỏ trỏ đến các chuỗi.

   16 p pdu 31/07/2017 4 1

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 8: Structures

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 8: Structures

  Chương 8 cung cấp cho người học những kiến thứ cơ bản về struct và enum. Nội dung trình bày trong chương này gồm: Khái niệm, khai báo struct, truy xuất thành phần của struct, gán cấu trúc, mảng cấu trúc, truyền cấu trúc vào hàm, con trỏ cấu trúc, typedef.

   29 p pdu 31/07/2017 4 1

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 9: Files

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 9: Files

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 9 trình bày những nội dung chính về files. Chương này trình bày những nội dung chính sau: Giới thiệu chung về files, stream và file, text stream, files, cơ bản về hệ thống files, con trỏ file (file pointer), mở file, đóng file, đọc một ký tự vào file,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   32 p pdu 31/07/2017 4 1

 • Bài giảng Giao tiếp trong kinh doanh - Chương 2: Kỹ năng giao tiếp bằng ngôn ngữ

  Bài giảng Giao tiếp trong kinh doanh - Chương 2: Kỹ năng giao tiếp bằng ngôn ngữ

  Bài giảng "Giao tiếp trong kinh doanh - Chương 2: Kỹ năng giao tiếp bằng ngôn ngữ" cung cấp cho người học các kiến thức: Kỹ năng thuyết phục, kỹ năng đặt câu hỏi, kỹ năng trả lời câu hỏi, kỹ năng lắng nghe, các kỹ năng khác. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   88 p pdu 24/08/2016 7 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin địa lý - Chương 1: Tổng quan về GIS

  Bài giảng Hệ thống thông tin địa lý - Chương 1: Tổng quan về GIS

  Bài giảng "Hệ thống thông tin địa lý - Chương 1: Tổng quan về GIS" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về Hệ thống thông tin, GIS; các chức năng cơ bản của GIS; các yêu cầu cơ bản của GIS; các ứng dụng GIS; khái niệm Hệ tọa độ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   62 p pdu 25/07/2016 8 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin địa lý - Chương 4: Xử lý dữ liệu trong GIS

  Bài giảng Hệ thống thông tin địa lý - Chương 4: Xử lý dữ liệu trong GIS

  Bài giảng "Hệ thống thông tin địa lý - Chương 4: Xử lý dữ liệu trong GIS" cung cấp cho người học các kiến thức: Chồng xếp bản đồ, tìm kiếm không gian, tạo vùng đệm, nội suy không gian, đo đạc tính toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   54 p pdu 25/07/2016 9 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số