• Bài giảng Kế toán nhà nước: Chương 6 - ThS. Văn Thị Quý

  Bài giảng Kế toán nhà nước: Chương 6 - ThS. Văn Thị Quý

  Bài giảng "Kế toán nhà nước - Chương 6: Kế toán nguồn kinh phí" trình bày các khái niệm, nguyên tắc, nhiệm vụ; kế toán nguồn kinh phí hoạt động, kế toán nguồn kinh phí dự án; kế toán nguồn vốn kinh doanh, kế toán nguồn KP đầu tư XDCB, kế toán nguồn KP theo đơn đặt hàng của Nhà nước, kế toán nguồn KP đã hình thành TSCĐ, kế toán quỹ cơ quan, kế...

   76 p pdu 30/04/2017 1 0

 • Bài giảng Kế toán nhà nước: Chương 7 - ThS. Văn Thị Quý

  Bài giảng Kế toán nhà nước: Chương 7 - ThS. Văn Thị Quý

  Bài giảng "Kế toán nhà nước - Chương 7: Kế toán các khoản chi hành chính sự nghiệp" trình bày các nội dung: Kế toán các khoản chi hoạt động, kế toán chi dự án, kế toán chi theo đơn đặt hàng của Nhà nước, kế toán chi phí trả trước. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   30 p pdu 30/04/2017 0 0

 • Bài giảng Kế toán doanh nghiệp nâng cao: Chương 5 - Cồ thị Thanh Hương

  Bài giảng Kế toán doanh nghiệp nâng cao: Chương 5 - Cồ thị Thanh Hương

  Nội dung chương 5: Báo cáo tài chính hợp nhất thuộc bài giảng Kế toán doanh nghiệp nâng cao với mục tiêu hiểu và biết vận dụng các nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất theo chuẩn mực kế toán liên quan, biết lập bảng cân đối kế toán hợp nhất và báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất.

   11 p pdu 30/04/2017 3 0

 • Bài giảng Kế toán doanh nghiệp nâng cao: Chương 4 - Cồ thị Thanh Hương

  Bài giảng Kế toán doanh nghiệp nâng cao: Chương 4 - Cồ thị Thanh Hương

  Nhằm giúp các bạn sinh viên và các giáo viên có thêm tài liệu để tham khảo. Dưới đây là bài giảng Kế toán doanh nghiệp nâng cao chương 4: Kê toán các nội dung liên quan có thay đổi chính sách kế toán ước tính kế toán và sai sót trình bày về một số thuật ngữ, thay đổi chính sách kế toán, thay đổi ước tính kế toán, các sự kiện phát sinh sau ngày...

   8 p pdu 30/04/2017 2 0

 • Bài giảng Kế toán doanh nghiệp nâng cao: Chương 3 - Cồ thị Thanh Hương

  Bài giảng Kế toán doanh nghiệp nâng cao: Chương 3 - Cồ thị Thanh Hương

  Bài giảng Kế toán doanh nghiệp nâng cao chương 3: Kế toán thu nhập doanh nghiệp và xác định kết quả kinh doanh trình bày nội dung về chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại, kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh.

   9 p pdu 30/04/2017 2 0

 • Bài giảng Kế toán doanh nghiệp nâng cao: Chương 1 - Cồ thị Thanh Hương

  Bài giảng Kế toán doanh nghiệp nâng cao: Chương 1 - Cồ thị Thanh Hương

  Bài giảng Kế toán doanh nghiệp nâng cao chương 1: Kế toán các khoản đầu tư dài hạn trình bày mục tiêu nhận biết các khoản đầu tư dài hạn và phân biệt các khoản đầu tư dài hạn với bất động sản chủ sỡ hữu sử dụng, vận dụng các nguyên tắc điều kiện phương pháp ghi nhận các khoản đầu tư dài hạn, biết định khoản tình hình biến động...

   18 p pdu 30/04/2017 4 0

 • Bài giảng Kế toán doanh nghiệp nâng cao: Chương 2 - Cồ thị Thanh Hương

  Bài giảng Kế toán doanh nghiệp nâng cao: Chương 2 - Cồ thị Thanh Hương

  Nội dung chương 2: Kế toán thuê tài sản thuộc bài giảng Kế toán doanh nghiệp nâng cao với mục tiêu nhận biết các hình thức thuê tài sản theo VAS 06, tổ chức kế toán tài sản đi thuê và cho thuê theo hình thức thuê, tổ chức kế toán giao dịch bán và thuê lại TSCĐ. Hãy tham khảo tài liệu này để giúp ích cho quá trình học tập và giảng dạy.

   8 p pdu 30/04/2017 0 0

 • Bài giảng Kế toán doanh nghiệp: Chương 1 - Nguyễn Thị Vân Anh

  Bài giảng Kế toán doanh nghiệp: Chương 1 - Nguyễn Thị Vân Anh

  Nhằm giúp các bạn sinh viên và các giáo viên có thêm tư liệu tham khảo. Dưới đây là bài giảng Kế toán doanh nghiệp chương 1: Kế toán tiền và các khoản tương đương tiền trình bày mục tiêu giúp người tham khảo hiểu được khái niệm về tiền và các khoản tương đương tiền, vận dụng các nguyên tắc hạch toán tiền và các khoản tương đương tiền,...

   34 p pdu 30/04/2017 0 0

 • Bài giảng Kế toán doanh nghiệp: Chương 2 - Nguyễn Thị Vân Anh

  Bài giảng Kế toán doanh nghiệp: Chương 2 - Nguyễn Thị Vân Anh

  Nội dung chương 2: Kế toán các khoản phải thu thuộc bài giảng Kế toán doanh nghiệp trình bày mục tiêu khái niệm về các khoản phải thu khách hàng, phải thu nội bộ, phải thu khác, biết được những kiến thức về nguyên tắc hạch toán các tài khoản phải thu, có những kỹ năng hạch toán về các khoản phải thu, biết định khoản kế toán các nghiệp vụ...

   52 p pdu 30/04/2017 0 0

 • Bài giảng Kế toán doanh nghiệp: Chương 3 - Nguyễn Thị Vân Anh

  Bài giảng Kế toán doanh nghiệp: Chương 3 - Nguyễn Thị Vân Anh

  Bài giảng Kế toán doanh nghiệp chương 3: Kế toán các khoản ứng trước trình bày mục tiêu hiểu, phân biệt được các khái niệm về các khoản tạm ứng - chi phí trả trước ngắn hạn – dài hạn - các khoản cầm cố, ký quỹ, ký cược, có kiến thức về các nguyên tắc ghi nhận và hạch toán của các khoản ứng trước, biết cách phân bổ các...

   22 p pdu 30/04/2017 1 0

 • Bài giảng Kế toán doanh nghiệp: Chương 4 - Nguyễn Thị Vân Anh

  Bài giảng Kế toán doanh nghiệp: Chương 4 - Nguyễn Thị Vân Anh

  Chương 4: Kế toán hàng tồn kho thuộc bài giảng Kế toán doanh nghiệp trình bày khái niệm và nguyên tắc hạch toán hàng tồn kho, kế toán kàng tồn kho và các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan, kế toán chi phí sản xuất kinh doanh và những vấn đề cần chú ý.

   68 p pdu 30/04/2017 0 0

 • Bài giảng Kế toán doanh nghiệp: Chương 5 - Nguyễn Thị Vân Anh

  Bài giảng Kế toán doanh nghiệp: Chương 5 - Nguyễn Thị Vân Anh

  Bài giảng kế toán doanh nghiệp chương 5: Kế toán tài sản cố định trình bày nội dung về kế toán khấu hao tài sản cố định, chi phí phát sinh sau khi nhận nguyên giá, nhận góp vốn liên doanh bằng TSCĐ, TSCĐ hữu hình,... Tham khảo bài giảng đẻ quá trình học tập và giảng dạy được tốt hơn.

   47 p pdu 30/04/2017 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số