• Bài giảng Đặc tả hình thức: Chương 2 - Nguyễn Thị Minh Tuyền

  Bài giảng Đặc tả hình thức: Chương 2 - Nguyễn Thị Minh Tuyền

  Bài giảng Đặc tả hình thức: Chương 2 do Nguyễn Thị Minh Tuyền biên soạn gồm các nội dung chính được trình bày như: Tập hợp (Set), giá trị của một tập hợp, định nghĩa tập hợp, các phép toán trên tập hợp, tập lũy thừa, phân hoạch tập hợp,...

   43 p pdu 31/01/2018 5 0

 • Bài giảng Đặc tả hình thức: Chương 3 - Nguyễn Thị Minh Tuyền

  Bài giảng Đặc tả hình thức: Chương 3 - Nguyễn Thị Minh Tuyền

  Bài giảng Đặc tả hình thức: Chương 3 do Nguyễn Thị Minh Tuyền biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm Nguyên tử và quan hệ, signature và Field, các phép toán,...Mời các bạn cung tham khảo!

   69 p pdu 31/01/2018 5 0

 • Bài giảng Đặc tả hình thức: Chương 4 - Nguyễn Thị Minh Tuyền

  Bài giảng Đặc tả hình thức: Chương 4 - Nguyễn Thị Minh Tuyền

  Bài giảng Đặc tả hình thức: Chương 4, trình bày các nội dung sau: Các phép toán logic, thứ tự ưu tiên các phép toán, tập bằng cách định nghĩa thuộc tính,...Mời các bạn cung tham khảo!

   24 p pdu 31/01/2018 5 0

 • Bài giảng Đặc tả hình thức: Chương 5 - Nguyễn Thị Minh Tuyền

  Bài giảng Đặc tả hình thức: Chương 5 - Nguyễn Thị Minh Tuyền

  Assertion là ràng buộc bổ sung và được kiểm tra bởi bộ phân tích xem chúng có đúng hay không. Bài giảng Đặc tả hình thức: Chương 5 do Nguyễn Thị Minh Tuyền sau đây sẽ giúp các bạn nắm chi tiết hơn về Assertion. Mời các bạn cùng tham khảo!

   14 p pdu 31/01/2018 6 0

 • Bài giảng Đặc tả hình thức: Chương 6 - Nguyễn Thị Minh Tuyền

  Bài giảng Đặc tả hình thức: Chương 6 - Nguyễn Thị Minh Tuyền

  Bài giảng Đặc tả hình thức: Chương 6 do Nguyễn Thị Minh Tuyền biên soạn nội dung cụ thể của chương này gồm có: Module trong Alloy, khai báo module, định nghĩa module, định nghĩa ModulePathName, các module định nghĩa sẵn, xung đột về tên, các module được tham số hóa,...

   23 p pdu 31/01/2018 8 0

 • Bài giảng Đặc tả hình thức: Chương 7 - Nguyễn Thị Minh Tuyền

  Bài giảng Đặc tả hình thức: Chương 7 - Nguyễn Thị Minh Tuyền

  Nội dung chương 7 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Mô hình động trong Alloy", cụ thể như: Các mô hình tĩnh, mô hình hóa chuyển đổi trạng thái, signature mang tính chất tĩnh, các chuỗi trạng thái, biểu diễn một chuyển đổi,...

   38 p pdu 31/01/2018 8 0

 • Bài giảng Đặc tả hình thức: Chương 8 - Nguyễn Thị Minh Tuyền

  Bài giảng Đặc tả hình thức: Chương 8 - Nguyễn Thị Minh Tuyền

  Bài giảng Đặc tả hình thức: Chương 8 giúp người học hiểu về "Mô hình minh họa: Hotel Room Locking". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Mô tả vấn đề, signatures và fields, biểu đồ mô hình cho hệ thống, bàng buộc và thao tác, phát sinh khóa mới, trạng thái khởi tạo,...

   33 p pdu 31/01/2018 8 0

 • Bài giảng Đặc tả hình thức: Chương 9 - Nguyễn Thị Minh Tuyền

  Bài giảng Đặc tả hình thức: Chương 9 - Nguyễn Thị Minh Tuyền

  Bài giảng Đặc tả hình thức: Chương 9 cung cấp cho người học các kiến thức: Từ mô hình đến cài đặt, design by contract (DBC), ý tưởng cơ bản, ngôn ngữ đặc tả hay ngôn ngữ lập trình, công cụ hỗ trợ,...

   22 p pdu 31/01/2018 8 0

 • Bài giảng Đặc tả hình thức: Chương 10 - Nguyễn Thị Minh Tuyền

  Bài giảng Đặc tả hình thức: Chương 10 - Nguyễn Thị Minh Tuyền

  Bài giảng Đặc tả hình thức: Chương 10 do Nguyễn Thị Minh Tuyền biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm có Giới thiệu về JML, công cụ hỗ trợ cho JML, ESC/Java2: Cách sử dụng và thuộc tính, ESC/Java2: các cảnh báo, một số chỉ dẫn về đặc tả và điểm yếu, JML nâng cao.

   28 p pdu 31/01/2018 7 0

 • Bài giảng Đặc tả hình thức: Chương 11 - Nguyễn Thị Minh Tuyền

  Bài giảng Đặc tả hình thức: Chương 11 - Nguyễn Thị Minh Tuyền

  Nội dung của Bài giảng Đặc tả hình thức Chương 11 được trình bày như sau: Cấu trúc của ESC/Java2, chạy ESC/Java2, Platform được hỗ trợ, ứng dụng dựa vào môi trường có, các tùy chọn dòng lệnh, Các file đặc tả,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   20 p pdu 31/01/2018 6 0

 • Bài giảng Đặc tả hình thức: Chương 12 - Nguyễn Thị Minh Tuyền

  Bài giảng Đặc tả hình thức: Chương 12 - Nguyễn Thị Minh Tuyền

  Nội dung chương 12 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Giới thiệu về ESC/Java2 Thủ thuật và cạm bẫy", cụ thể như: Đặc tả thừa kế, Aliasing, Object invariants, giả thuyết không nhất quán, Exposed references, old, viết đặc tả thế nào,...

   29 p pdu 31/01/2018 3 0

 • Bài giảng Đặc tả hình thức: Chương 13 - Nguyễn Thị Minh Tuyền

  Bài giảng Đặc tả hình thức: Chương 13 - Nguyễn Thị Minh Tuyền

  Chương 13 giúp người học hiểu về "Giới thiệu về ESC/Java2 Cảnh báo". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Các loại cảnh báo ESC/Java2, Cast warning, Null warning, ArrayStore Warning, ZeroDiv, index Warnings, class invariant warnings,...

   41 p pdu 31/01/2018 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số