• Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 2 - ĐH Kinh tế TP. HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 2 - ĐH Kinh tế TP. HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 2: Kế toán tiền & các khoản phải thu (Accounting for and presentation of cash & receivable). Mục tiêu học tập trong chương này: Hiểu khái niệm tiền và các khoản phải thu, kế toán tiền và các khoản phải thu, kế toán dự phòng nợ phải thu khó đòi, trình bày thông tin tiền và các khoản phải thu trên BCTC.

   50 p pdu 31/10/2017 1 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 1 - ĐH Kinh tế TP. HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 1 - ĐH Kinh tế TP. HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 1: Tổng quan về kế toán tài chính (An overview of financial accounting). Sau khi học xong chương này người học có thể: Hiểu được vai trò của kế toán, phân biệt kế toán tài chính và kế toán quản trị; biết được các đối tượng sử dụng thông tin kế toán và hiểu tại sao thông tin kế toán lại hữu ích với họ; biết...

   43 p pdu 31/10/2017 0 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 7 - ĐH Kinh tế TP. HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 7 - ĐH Kinh tế TP. HCM

  Chương 7 - Kế toán vốn chủ sở hữu (Accounting for shareholders’ equity). Sau khi học xong chương này người học có thể: Nhận biết được sự khác nhau về nguồn vốn hoạt động của các loại hình doanh nghiệp, xác định được nguồn hình thành và mục đích sử dụng nguồn vốn, tổ chức kế toán các nghiệp vụ liên quan đến nguồn vốn chủ sở hữu,...

   39 p pdu 31/10/2017 0 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 8 - ĐH Kinh tế TP. HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 8 - ĐH Kinh tế TP. HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 8: Kế toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. Sau khi học xong chương này người học có thể: Định nghĩa về doanh thu, thu nhập khác và chi phí; điều kiện ghi nhận doanh thu, thu nhập khác và chi phí; kế toán các khoản doanh thu bán hàng, doanh thu tài chính, thu nhập khác và chi phí; nguyên tắc và phương pháp...

   57 p pdu 31/10/2017 0 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 9 - ĐH Kinh tế TP. HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 9 - ĐH Kinh tế TP. HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 9: Hệ thống báo cáo tài chính. Sau khi nghiên cứu xong chương này người học có thể: Hiểu rõ mục đích, nội dung và vai trò của từng BCTC trong hệ thống BCTC; hiểu được nguyên tắc và phương pháp lập từng BCTC; cung cấp một số các gợi ý về việc sử dụng và phân tích thông tin trên BCTC đối với người sử dụng...

   54 p pdu 31/10/2017 1 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 1 - ThS. Vũ Quốc Thông

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 1 - ThS. Vũ Quốc Thông

  Chương 1 trình bày tổng quan về hệ thống thông tin kế toán. Sau khi học xong chương này, sinh viên có thể: Trình bày về hệ thống thông tin kế toán, giải thích tác động công nghệ thông tin đến kế toán, trình bày những nghề nghiệp liên quan, chuẩn bị môi trường kế toán bảng tính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   29 p pdu 31/10/2017 0 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 3 - ThS. Vũ Quốc Thông

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 3 - ThS. Vũ Quốc Thông

  Chương 3 trình bày các nội dung liên quan đến kỹ thuật lập các sổ nhật ký như: Nhật ký thu tiền và chi tiền, nhật ký mua chịu và bán chịu, nhật ký chung. Sau khi học xong chương này, sinh viên có thể biết cách tạo cấu trúc các sổ nhật ký theo hình thức nhật ký chung và biết cách ứng dụng các hàm Excel để truy xuất dữ liệu và trình bày thông tin....

   20 p pdu 31/10/2017 1 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 5 - ThS. Vũ Quốc Thông

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 5 - ThS. Vũ Quốc Thông

  Bài giảng chương 5 trang bị cho người học những hiểu biết về kỹ thuật lập các bảng tổng hợp chi tiết. Sau khi kết thúc chương này, sinh viên có thể: Tạo cấu trúc bảng cân đối tài khoản và bảng tổng hợp chi tiết và biết cách ứng dụng các hàm Excel để truy xuất dữ liệu và trình bày thông tin.

   6 p pdu 31/10/2017 0 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Giới thiệu môn học - ThS. Vũ Quốc Thông

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Giới thiệu môn học - ThS. Vũ Quốc Thông

  Môn học Hệ thống thông tin kế toán 1 được đưa vào giảng dạy nhằm trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cơ bản đối với thực hành kế toán trong điều kiện ứng dụng tin học là bảng tính (spreadsheet). Hình thức tổ chức sổ sách kế toán được sử dụng để minh họa trong môn học là hình thức nhật ký chung. Nội dung môn học bao gồm...

   10 p pdu 31/10/2017 0 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 2 - ThS. Vũ Quốc Thông

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 2 - ThS. Vũ Quốc Thông

  Bài giảng chương 2 trang bị cho người học những kiến thức về tổ chức dữ liệu kế toán trên bảng tính. Sau khi học xong chương này, sinh viên có thể trình bày được cách thức tổ chức dữ liệu kế toán và giải thích việc kết chuyển số liệu kế toán trên bảng tính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p pdu 31/10/2017 0 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 4 - ThS. Vũ Quốc Thông

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 4 - ThS. Vũ Quốc Thông

  Bài giảng chương 4 giúp người học nắm bắt được các kỹ thuật lập sổ chi tiết và sổ cái. Sau khi học xong chương này, sinh viên có thể: Tạo cấu trúc các sổ chi tiết và sổ cái, ứng dụng các hàm Excel để truy xuất dữ liệu và trình bày thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   5 p pdu 31/10/2017 1 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 6 - ThS. Vũ Quốc Thông

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 6 - ThS. Vũ Quốc Thông

  Bài giảng chương 6 hướng dẫn người học các kỹ thuật lập báo cáo tài chính. Sau khi nghiên cứu chương này, sinh viên có thể: Tạo cấu trúc các báo cáo tài chính, biết cách ứng dụng các hàm Excel để truy xuất dữ liệu và trình bày thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p pdu 31/10/2017 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số